9. sastanak Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti (CDADI) Vijeća Europe te 34. sastanak Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe o borbi protiv trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2024/9. sastanak CDADI.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gosp. Alen Tahiri sudjelovao je 17. lipnja 2024. godine na sastanku Biroa Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključivanje Vijeća Europe, gdje se ravnatelj kao član predsjedništva Upravnog odbora zajedno s ostalim članovima pripremao za nadolazeći plenarni sastanak, te od 18. do 20. lipnja 2024. godine u Strasbourgu na 9. - om sastanku Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključivanje Vijeća Europe (CDADI).

Gosp. Tahiri uvodno je pozdravio izradu programa i alata za uključivanje povijesti Roma u kurikulume i nastavne materijale, navodeći primjer hrvatskih kurikuluma koje su izrađivale same nacionalne manjine, uključujući romsku. U svom daljnjem izlaganju zahvalio je na uključivanju brojnih hrvatskih primjera borbe protiv govora mržnje u zbirku obećavajućih praksi, korigirao navedene podatke o zločinu iz mržnje te naveo relevantne aktivnosti na temu antisemitizma, uključujući predsjedanje RH Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA). Pojasnio je i zakonodavne odredbe vezane uz višestruku i/ili intersekcijsku diskriminaciju te aktivnosti vezane uz mentalno zdravlje u kontekstu LGBTI osoba te uvođenje koncepta jednakosti u sektorske politike. Posebno se osvrnuo na rezultate evaluacije rada Odbora, ukazujući na iznimno širok mandat Odbora te važnost brojnih tema koje Odbor pokriva, uz istovremeno inzistiranje na praktičnosti i primjenjivosti preporuka i alata koji proizlaze iz rada.

U jednom od brojnih izlaganja podsjetio je i na znatan doprinos Republike Hrvatske radu raznih odbora Vijeća Europe te vrlo uspješnu i otvorenu suradnju s tijelima kao što su ECRI, GRETA te tajništvom Povelje o manjinskim i regionalnim jezicima i Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, kao i sudjelovanje u brojnim inicijativama, kao što su izrada vodiča uz strategije uključivanje i indeksa upravljanja u pogledu integracije migranata. U tom kontekstu je naglasio i suradnju s drugim nadležnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, civilnim društvom kao i akademskom zajednicom te najavio buduće relevantne aktivnosti Ureda na području antidiskriminacije, borbe protiv govora mržnje i zločina iz mržnje te potpore braniteljima ljudskih prava.

U sklopu sastanaka u Vijeću Europe sudjelovao je u otvaranju i aktivnostima u okviru Tjedna bez govora mržnje (No Hate Speech Week). Tjedan bez govora mržnje organizira se povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje. Godine 2021. Opća skupština UN-a donijela je Rezoluciju koja prepoznaje potrebu za suzbijanjem diskriminacije, ksenofobije i govora mržnje te poziva sve relevantne aktere, uključujući države, da pojačaju svoje napore u rješavanju ovog fenomena, u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima. Rezolucijom je 18. lipnja proglašen Međunarodnim danom borbe protiv govora mržnje.
 
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima gosp. Alen Tahiri također je sudjelovao na 34. sastanku Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe u suzbijanju trgovanja ljudima, koji se održao 21. lipnja 2024. godine u Strasbourgu.
Na istom se raspravljalo o GRETA-inim izvješćima o provedbi Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima za cijeli niz zemalja i usvajanju preporuka za njih, podnesena su Vladina izvješća pojedinih zemalja kao odgovor na preporuke Odbora stranaka, informacije o aktivnostima usmjerenim na jačanje provedbe zaključaka GRETA-e i preporuke Odbora stranaka i informacije o aktivnostima drugih tijela Vijeća Europe i međunarodnih tijela u suzbijanju trgovanja ljudima.Pisane vijesti