IPA 2012

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg

IPA 2012: „Podrška nacionalnim manjinama na lokalnoj razini“ (EU financiranje: 1.832,000,00 eura)

Komponenta I „Nabava računalne opreme za implementaciju, nadzor i praćenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“ (ugovor izvršen) – projektom je dodijeljeno 75 računala vijećima nacionalnih manjina na području cijele Republike Hrvatske.

Komponenta II „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ (ugovor potpisan 11. siječnja 2016.,  broj ugovora 2012-01-23-030101 – ugovorena vrijednost projekta: 567.489,28 EUR) – projektom će se učiniti analiza kapaciteta vijeća nacionalnih manjina za preuzimanjem uloga definiranih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, izradit će se web-sučelje za on-line praćenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz perspektive vijeća te educirati članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina za unos podataka u on-line sustav praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 

 Komponenta III „Podrška lokalnim inicijativama za uključivanje Roma – od izrade projektne dokumentacije za infrastrukturne radove jedinicama lokalne samouprave se odustalo, te se zbog odustajanja pokreće postupak izmjene Projektnog sažetka u dijelu Komponente III, postupak izmjene Projektnog sažetka odobrava Europska komisija.