Obavijest o podnošenju prijava za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu, KLASA: 016-01/21-01/05, URBROJ: 510-05/01-21/01 od 20. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji program).
Godišnji program se u 2021. godini provodi kroz sljedeće modele:
Model 1 - dodjela aparata bijele tehnike i
Model 2 – opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora
 
Aparati bijele tehnike koji se dodjeljuju su: kuhinjski štednjaci na kruta goriva, električni štednjaci, kombinirani električno-plinski štednjaci, peći za grijanje prostora, hladnjaci i perilice za rublje.
Opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora uključuje dodjelu: osnovne kupaonske opreme i sanitarija (umivaonik, toaletna školjka s vodokotlićem, akrilna kada ili akrilna tuš kada (bez kabine), električni bojler) i potreban materijal za ugradnju s keramikom (cijevi, slavine, ventili, pločice, ljepilo za pločice, sifoni i sl.), prema troškovniku za opremanje kupaonice koji će izraditi ovlašteni projektant. Specifikacija materijala za uređenje kupaonica sastavni je dio Godišnjeg programa.
 
Prijave se mogu podnijeti samo za jedan model. Ako se prijava odnosi na Model 1, može se odobriti samo jedan aparat.
 
Pravo na unapređenje životnih uvjeta dodjelom aparata bijele tehnike može ostvariti podnositelj prijave s članovima obitelji s kojima živi u istom kućanstvu pod uvjetom da:
1.je podnositelj prijave pripadnik romske nacionalne manjine
2.podnositelj prijave i članovi njegove obitelji nisu prethodno ostvarili to pravo na temelju Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu, KLASA: 004-01/18-01/36, URBROJ: 510-02-01/01-19-08 od 23. travnja 2019. godine, odnosno Godišnjeg programa za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu KLASA: 016-01/20-01/02, URBROJ: 510-02-01/01-20-02 od 7. travnja 2020. godine.
 
Pravo na unapređenje životnih uvjeta opremanjem kupaonice i/ili sanitarnog čvora može ostvariti podnositelj prijave s članovima obitelji s kojima živi u istom kućanstvu pod uvjetom da:
1.je podnositelj prijave pripadnik romske nacionalne manjine
2. podnositelj prijave ima postojeći stambeni objekt unutar kojega postoji prostorija predviđena za opremanje i uređenje kupaonice i/ili sanitarnog čvora.
 
Pravo iz ovog Programa ostvaruje se redom bodovnih listi za Model 1 i Model 2 podnositelja prijava prema ukupnom broju ostvarenih bodova, do iscrpljenja sredstava za svaki model, predvidivo oko 30% za Model 1 i 70% za Model 2.
Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s Kriterijima za bodovanje prijava za ostvarivanje prava na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: Kriteriji), a koji posebno uključuju broj i životnu dob članova obitelji u kućanstvu, broj maloljetne djece, stupanj invaliditeta, neuređen i/ili neopremljen kupaonski prostor i/ili sanitarni čvor.
Kriteriji (KLASA: 016-02/21-14/08, URBROJ: 50450-02/05-21-02) usvojeni su na 2. sjednici Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine održanoj 22. srpnja 2021. godine.
Kriterije možete preuzeti ovdje.
Prijava za ostvarivanje prava na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine podnosi se na utvrđenom obrascu (prijavnici) i mora sadržavati sljedeće podatke:
 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava,
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji,
 • adresu prebivališta i/ili boravišta podnositelja prijave,
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu),
 • navod o potrebnom aparatu bijele tehnike ili potrebi za opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora,
 • ako je predmet prijave opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora, podatak o površini prostora za koji se traži opremanje te izjavu podnositelja prijave, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da će dodijeljenu opremu i materijal za opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora ugraditi najkasnije u roku 120 dana od isporuke. U protivnom će protiv njega biti pokrenut postupak radi naknade štete,
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.
Uz prijavu, podnositelj obvezno mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preslike važećih osobnih iskaznica ili drugih identifikacijskih isprava podnositelja prijave i članova obitelji,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv podnositelja prijave,
 • potvrdu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za podnositelja prijave (izvod iz registra birača ili druga javna isprava iz koje je vidljiva pripadnost romskoj nacionalnoj manjini),
 • ako se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora,  izjavu podnositelja prijave danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je objekt u kojem se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora legalan,
 • ako se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora, fotografije prostora predviđenog za kupaonicu i/ili sanitarni čvor.
Uz prijavu, podnositelj također mora priložiti i dokaze/dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave, sukladno Kriterijima, i to ovisno o kriteriju po kojem se mogu ostvariti bodovi:
 • za bodove prema broju članova obitelji - broj članova obitelji naveden u prijavi;
 • za bodove na temelju dobi – podatak naveden u prijavi;
 • za bodove na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana obitelji – dokaz o utvrđenoj invalidnosti;
 • za neuređen i/ili neopremljen kupaonski prostor i/ili sanitarni čvor, fotografije prostora predviđenog za kupaonicu i/ili sanitarni čvor.
 
PRIJAVNICA
 
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb.
 
Rok za dostavu prijava je do 20. kolovoza 2021. godine.
 
Prijave dostavljene izvan roka te koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.
 
Napomena o zaštiti osobnih podataka
Nadležna tijela za provedbu ovoga Programa (Središnji državni ured, Ured, Povjerenstvo, Radna skupina Povjerenstva i Komisija) postupat će s osobnim podacima podnositelja prijave i svih članova njegove obitelji sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) te drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
 
Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka podnositelja prijave i svih članova njegovog kućanstva u svrhu provedbe ovoga Programa temelje se na načelu zakonitosti, poštenosti i transparentnosti, načelu ograničene pohrane i obrade podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu cjelovitosti i povjerljivosti osobnih podataka te načelu odgovornosti i pouzdanosti.
 
Evidenciju osobnih podataka podnositelja prijave i svih članova njegovog kućanstva vodi Ured, koji obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju.
 
Osobni podaci o korisnicima koji su odlukom Komisije ostvarili pravo na poboljšanje uvjeta življenja dodjelom aparata bijele tehnike i opremanjem kupaonica i/ili sanitarnog čvora mogu biti na obrazloženi zahtjev dostavljeni Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, nadležnim centrima za socijalnu skrb te jedinicama lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, radi evidentiranja korisnika i izbjegavanja dodjele istovjetnog aparata bijele tehnike i opremanja kupaonice i/ili sanitarnog čvora iz sredstava Državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne samouprave.
 
Osobni podaci podnositelja prijave i svih članova njegovog kućanstva čuvaju se sukladno propisima koji uređuje uredsko poslovanje.
 
Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovim Programom, a odnose se na zaštitu osobnih podataka primjenjuju se propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pisane vijesti