Ravnatelj Ureda na 6. sastanku Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe

Alen Tahiri, univ. spec. pol., ispred Ureda aktivno sudjeluje 14. i 15. rujna 2022. u Galwayu (Irska) na 6. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM), koji je organiziran u okviru irskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe. Uz sudjelovanje u diskusijama o provedbi strateških dokumenata Vijeća Europe, rada drugih odbora, kao što je CD-ADI, sudjelovao je i u raspravama o srednjoročnom izvješću o provedbi Strateškog akcijskog plana za uključivanje Roma i Putnika 2020.-2025., nacrtu Preporuka o jednakosti romskih žena i djevojčica, programu izgradnje kapaciteta na lokalnoj razini, mogućim preporukama o desegregaciji u obrazovanju te priručniku o demokratskoj vladavini te sudjelovanju i participaciji Roma u javnom i političkom životu.

Kao zamjena izvjestiteljice, ravnatelj je predstavio i šire izvješće s Tematskog posjeta Sjevernoj Makedoniji o zapošljavanju Roma u državnoj i javnoj upravi, uključujući i iskustva Republike Hrvatske s osobitim osvrtom na provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i nacionalnih politika za Rome.
 

Pisane vijesti