Međunarodni dokumenti

  • Republika Hrvatska je stranka Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina („Narodne novine" - MU 14/97.) i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima („Narodne novine" - MU 18/97.).
  • U cilju zaštite i unapređenja prava nacionalnih manjina Republika Hrvatska je sklopila bilateralne ugovore s Mađarskom, Italijom, Makedonijom te Srbijom i Crnom Gorom.
  • Vlada Republike Hrvatske sklopila je Sporazum s Vladom Republike Češke o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti („Narodne novine" - MU 6/02.) koji se dijelom odnosi i na nacionalne manjine u obje države te Ugovor s Republikom Austrijom o suradnji u području kulture i obrazovanja.