Makedonci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 4.138 Makedonaca. Najviše Makedonaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Istarske županije.
 
Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, registrirana je prema Zakonu o udrugama (NN br. 70/97 i 106/97), sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 16/I, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske 16. studenog 1998. godine (prethodno upisana u Registar udruženja građana Republike Hrvatske 13. siječnja 1992. godine, pod nazivom Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj).
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomažu programi informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnog amaterizma. Program informiranja ostvaruje se izdavanjem dvomjesečnika „Makedonski glas“  na makedonskom jeziku, a programom izdavaštva tiskano je više knjiga o kulturi i tradiciji Makedonaca u Republici Hrvatskoj.
 
Nastupe folklornih i glazbenih skupina, izložbe, dane makedonske kulture i ostale aktivnosti organiziraju u okviru programa kulturnog amaterizma 6  makedonskih kulturnih društava. To su:
 
  • Makedonsko kulturno društvo "Braća Miladinovci" Osijek
  • Makedonsko kulturno društvo "Ilinden" – Rijeka
  • Makedonsko kulturno društvo "Makedonija" Split
  • Makedonsko kulturno društvo "Biljana" - Zadar
  • Makedonsko kulturno društvo "Ohridski Biser", Zagreb
  • Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij" - Pula
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini putem Savjeta za nacionalne manjine raspoređeno je za udruge makedonske  nacionalne manjine 619.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Pripadnici makedonske nacionalne manjine izabrali su 4 vijeća makedonske nacionalne manjine
i 9 predstavnika  makedonske nacionalne manjine.
 
Pripadnici makedonske nacionalne manjine imaju svoga predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
 
U Hrvatskome saboru interese makedonske nacionalne manjine predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, slovensku, makedonsku, i crnogorsku nacionalne manjine).
 
Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Makedonci.