Talijani

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 13.763 pripadnika talijanske nacionalne manjine. Najviše Talijana živi na području Istarske, Primorsko–goranske i Požeško–slavonske županije te na području Grada Zagreba.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama talijanske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge talijanske nacionalne manjine su:
 
  • Centar za povijesna istraživanja Rovinj / Centro di ricerche storiche Rovigno / Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, Rovinj
  • EDIT Rijeka – Novinsko-izdavačka ustanova, Rijeka
  • Unione Italiana, Rijeka
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Također, izdvojeno je i 500.000,00 kuna za financijsku pomoć sukladno bilateralnom ugovoru sa Republikom Italijom (Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka). Talijanska drama profesionalna je kazališna ustanova pripadnika talijanske nacionalne manjine koja djeluje pri Narodnom kazalištu „Ivan Zajc“ u Rijeci, a u njenom su sastavu tri ansambla, opera, balet i drama.

Ministarstvo kulture i medija redovito financira knjižničnu, izdavačku djelatnost i otkup knjiga te programe kulturno-umjetničkog amaterizma/glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za talijansku nacionalnu manjinu.
 
Pripadnici talijanske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u predškolskom odgoju i obrazovanju na materinskom jeziku; sudjelovanjem u modelu A i modelu C osnovnoškolskog obrazovanja te u modelu A i modelu C srednjoškolskog obrazovanja.
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Pripadnici talijanske nacionalne manjine koriste pravo na izdavanje dvojezične osobne iskaznice i dvojezičnih uvjerenja.
Pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina za talijansku nacionalnu manjinu propisano je statutom Općine Grožnjan-Grisignano, a uređeno je statutima za područje cijele jedinice ili samo u odnosu na pojedina naselja u Istarskoj županiji, Općinama Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Funtana-Fontane, Fažana-Fasana, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Ližnjan-Lisignano, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Tar Vabriga-Torre Abrega, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera te u Gradovima Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano.
 
 
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika talijanske nacionalne manjine propisani su statutom u Istarskoj županiji, Općinama Bale-Valle, Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, Grožnjan-Grisignana, Ližnjan-Lisignano, Motovun-Montona, Oprtalj-Portole, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera te u Gradovima Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano kao i u Gradu Zagrebu.
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu talijanske nacionalne manjine uređeni su statutima na području Istarske županije, u općinama Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, Grožnjan-Grisignana, Motovun-Montona te u gradovima Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Rovinj-Rovigno, Umag-Umag i Vodnjan-Dignano.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima talijanske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 39 članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izabrani su članovi u Primorsko-goranskoj, Požeško-slavonskoj i Istarskoj županiji, Općinama Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Motovun, Ližnjan-Lisignano, Oprtalj-Portole, Tar-Vabriga-Torre Abrega, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada i Vrsar-Orsera te Gradovima Rijeka, Pakrac, Buje, Novigrad-Cittanova, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano.
 
Također su izabrani, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenici općinskih načelnika/ gradonačelnika/župana iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine u Istarskoj županiji, Općinama Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Oprtalj-Portole, Tar-Vabriga-Torre Abrega i Vižinada-Visinada te Gradovima Buje, Novigrad-Cittanova, Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago i Vodnjan-Dignano.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 3 vijeća i 3 predstavnika talijanske nacionalne manjine u županijama (uključujući Grad Zagreb), 3 vijeća i 1 predstavnik u općinama te 12 vijeća i 2 predstavnika u gradovima.
Interese talijanske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnik Furio Radin, koji je i član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga nacionalnih manjina.
Republika Hrvatska je 1996. godine s Talijanskom Republikom potpisala bilateralni sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina, pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Italiji.