Djelokrug

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske utemeljen je u travnju 2012. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske o spajanju do tada postojećih Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine.

Uredbom (Narodne novine 42/2012) su uređeni djelokrug i ustrojstvo Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske: 

 • stručni poslovi u svezi s izvedbom politika promicanja i zaštite ljudskih prava i posebice prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj;
 • praćenje učinkovitosti ostvarivanja tih politika, te razmatranje stanja pojedinih oblasti, segmenata i komponenti ljudskih prava i prava nacionalih manjina;
 • praćenje usklađenosti zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim instrumentima te predlaganje modaliteta i mjera za punu realizaciju tih prava kao i njihovo unaprjeđenje;
 • praćenje ostvarivanja Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordiniranje izrade izvješća o njenoj provedbi;
 • praćenje realizacije Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te godišnjih i višegodišnjih akcijskih planova i redovito izvještavanje nadležna tijela koordinirajući i izradu izvješća;
 • izrada stručne podloge nacionalnih programa i planova: Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. Osim toga Ured prati provedbu tako donijetih planova i programa te koordinira izvještavanje o njihovoj provedbi.
 • suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem, posebnim pravobraniteljstvima i sa Savjetom za nacionalne manjine. U tom smislu prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.
 • praćenje stanja međunarodnih instrumenata i pojedinih dokumenata, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;
 • prikupljanje i objava podataka o zločinima iz mržnje čime Ured ostvaruje svoju središnju poziciju tijela ovlaštenog za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama koje se tim pitanjima bave.
 • U svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina Ured surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama.
 • Radi učinkovitijeg ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Ured prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama.