Kampanja poticanja na prijavljivanje zločina iz mržnje i govora mržnje

ZLOČIN IZ MRŽNJE

Svatko tko prema drugoj osobi počini prijetnju, oštećenje tuđe stvari, nanošenje tjelesne ozljede ili drugo kazneno djelo iz Kaznenog zakona zbog njenog nacionalnog ili etničkog podrijetla, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta,  vjeroispovijesti, rasne pripadnosti, boje kože, invaliditeta ili spola čini zločin iz mržnje.

Kod odmjeravanja kazne, sudovi su obvezni takvo postupanje uzeti kao otegotnu okolnost ako Kaznenim zakonom nije već izričito propisano teže kažnjavanje.

Sukladno Protokolu o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, slučaju zaprimanja dojave o zločinu iz mržnje ili zaprimanja zahtjeva za pružanje pomoći osobi izloženoj bilo kojem obliku ili modalitetu zločina iz mržnje, policijski službenik dužan je postupati na sljedeći način:
 
1. Žurno i bez odgode uputiti na mjesto događaja policijske službenike radi pružanja intervencije, tj. provjere dojave ili zahtjeva. Temeljem uvida u zatečeno stanje odmah poduzimati mjere i radnje u cilju trenutne zaštite i pružanja potrebne zdravstvene i druge pomoći osobi oštećenoj zločinom iz mržnje te sprječavanja počinitelja u daljnjem počinjenju zločina iz mržnje.
 
2. Pribaviti podatke i prikupiti obavijesti potrebne za razjašnjavanje i dokazivanje prekršajnog ili kaznenog djela počinjenog iz mržnje a za koje se postupa po službenoj dužnosti, s posebnim naglaskom na utvrđivanje sljedećeg:
 
(a) pripadnost oštećene osobe skupini čija pripadnost je bila motiv zločina iz mržnje,
(b) motiv počinjenja zločina iz mržnje i pripadnost počinitelja skupini,
(c) posljedica,
(d) način utvrđivanja događaja motiviranog mržnjom,
(e) kvalifikacija događaja.
 
3. U utvrđivanju navedenih podataka, postupanje će se temeljiti na zaštiti privatnosti i osobnih podataka sudionika događaja.
 
Prema žrtvama zločina iz mržnje potrebno je postupati obzirno, na način kojim se poštuje njihovo dostojanstvo. Nadležna tijela će, na osobni zahtjev, stranku-žrtvu zločina iz mržnje izvijestiti o tijeku i/ili ishodu postupka.
 
GOVOR MRŽNJE
 
Svatko tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina čini kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, što je najčešći oblik govora mržnje.

Navedeno se odnosi i na kaznena djela koja su počinjena putem društvenih mreža, kao što su Facebook, You tube, Twitter, Google+ i druge.

Osoba koja počini ovo kazneno djelo kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba (udruženje) radi počinjenja ovog djela, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Tko sudjeluje u udruženju, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Kaznom zatvora do tri godine kaznit će se tko javno odobrava, poriče ili znatno umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina, usmjereno prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože, na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili pripadnika te skupine.

KAKO PODNIJETI PRIJAVU

Svatko može prijaviti zločin iz mržnje i javno poticanje na nasilje i mržnju. Prijava se može podnijeti državnom odvjetništvu ili policiji pisanim putem ili usmeno na zapisnik.

Ako je kaznena prijava podnesena anonimno, Državno odvjetništvo u pravilu postupa samo po onoj anonimnoj kaznenoj prijavi iz koje proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo, odnosno razumna vjerojatnost da će se izvidom o tome i prikupiti potrebni podaci.

Na sljedećoj poveznici možete na internetskim stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske saznati više o načinu na koji se kaznena prijava može podnijeti te preuzeti primjer kaznene prijave: https://dorh.hr/hr/kaznena-prijava

*u prijašnjoj objavi vijesti došlo je do tipfelera u nazivu kampanje te se ispričavamo zbog mogućih nejasnoća

 

Pisane vijesti