JAVNI POZIV za izbor vanjskih stručnjaka/stručnjakinja za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za predstavnike jedinica lokalne samouprave u sklopu projekta „INCLuDE“ sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje javni poziv za vanjske stručnjake/stručnjakinje (2 izvršitelja) za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za predstavnike jedinica lokalne samouprave. Svrha je aktivnosti jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za integraciju državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini. Edukacijske aktivnosti uključuju izradu obrazovnog modela u vidu priručnika za provedbu edukacije te samu provedbu edukacije temeljene na izrađenom obrazovnom modelu. Teme koje trebaju biti obuhvaćene obrazovnim modelom su teme politika i primjeri dobre prakse integracije na lokalnoj razini, politika suzbijanja diskriminacije – pravni i institucionalni okvir na razini Republike Hrvatske s osvrtom na diskriminaciju državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom, korištenje fondova Europske unije za integraciju državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te praćenje i evaluacija provedbe integracijskih mjera.

Javni poziv

Obrazac za prijavu

Više o projektu INCLuDE

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, s naznakom: ZA JAVNI POZIV (AMIF) – javni poziv za izbor vanjskih stručnjaka/stručnjakinja za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za predstavnike jedinica lokalne samouprave.

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Svi zatraženi dokazi o stručnoj spremi i iskustvu šalju se kao preslike, originale će trebati dostaviti na uvid samo izabrani stručnjaci/stručnjakinje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: mirela.savrljuga@uljppnm.vlada.hr najkasnije do dva radna dana prije isteka Javnoga poziva.


Pisane vijesti