Javni poziv organizacijama civilnog društva i članovima akademske zajednice za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Na temelju čl. 6. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 6/2019), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavljuje:
 
JAVNI POZIV
organizacijama civilnog društva i članovima akademske zajednice za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu
Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i
Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2021.-2022. godine.
 
I.
 
Svrha ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika akademske zajednice u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje 2021.-2022. godina (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).
 
II.
 
U Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana imenuje se: 10 predstavnika (članova) organizacija civilnog društva i 10 predstavnika (zamjenika članova) organizacija civilnog društva te 2 predstavnika (člana) i 2 predstavnika (zamjenici člana)  akademske zajednice. Od 10 predstavnika organizacija civilnog društva, 6 predstavnika (6 članova i 6 zamjena članova) čine predstavnici romskih organizacija civilnog društva.
 
III.
 
Zadaće predstavnika imenovanih u Radnu skupinu su:
 
 • analiza stanja u području zaštite prava i unaprjeđenja položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj;
 • identificiranje ključnih potreba u prioritetnim područjima Nacionalnog plana te
 • definiranje mjera Akcijskog plana s ciljem pozitivnog djelovanja na prepoznate potrebe u prioritetnim područjima.

Zadaće članova Radne skupine završavaju nakon Izvješća o provedenome javnom savjetovanju.

IV.
 
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Radne skupine iz redova organizacija civilnog društva:
 
 1. kandidat je aktivni član organizacije civilnog društva koja se bavi područjem zaštite ljudskih prava i/ili područjem zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. kandidat ima završenu srednju stručnu spremu;
 3. kandidat nije dužnosnik političke stranke;
 4. protiv kandidata se ne vodi kazneni postupak i nije kažnjavan;
 5. kandidat posjeduje znanje i iskustvo u području zaštite prava i unaprjeđenja položaja romske nacionalne manjine.
V.
 
U svrhu potkrijepe traženih uvjeta, kandidati za člana Radne skupine iz redova organizacija civilnog društva dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 1. Ispunjen prijavni obrazac (preuzmite ovdje)
 2. Ispunjena i od organizacije civilnog društva ovjerena potvrda o djelatnosti organizacije (opis ciljeva i aktivnosti organizacije) te potvrda da je kandidat aktivni član organizacije (predložak potvrde za ovjeravanje možete preuzeti ovdje)
 3. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske;
 4. Životopis kandidata iz kojeg je razvidan stupanj stečenog obrazovanja kao i aktivnosti kandidata na području zaštite ljudskih prava i/ili unaprjeđenja položaja romske nacionalne manjine;
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da isti nije bio kažnjavan (proglašen krivim) za djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti.

VI.
 
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana i zamjenu člana Radne skupine iz redova akademske zajednice:
 
 1. Ispunjen prijavni obrazac (prijavni obrazac preuzmite ovdje)
 2. Životopis s popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova u području zaštite i unapređenja ljudskih prava i popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova povezanih s položajem Roma u RH
 3.  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da isti nije bio kažnjavan (proglašen krivim) za kaznena djela za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti.
 
VII.
 
Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave poziva.

Prijave s navedenim prilozima moraju biti dostavljene u dva (2) primjerka (jedan izvornik i jedna preslika) s natpisom „Za Javni poziv“.

Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu:

URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA
MESNIČKA 23,
10 000 ZAGREB
 
 VIII.
 
Odabir predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika akademske zajednice obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju. Po izvršenom odabiru, svim organizacijama civilnog društva i kandidatima akademske zajednice  prijavljenim na Javni poziv bit će upućena odluka o imenovanim predstavnicima tj. članovima i zamjenama članova Radne skupine.
 
IX.
 
U slučaju prijave više odgovarajućih kandidata iz redova organizacija civilnog društva, prednost će biti dana:

- predstavnicima predloženim iz redova krovnih organizacija pripadnika romske nacionalne manjine;
- predstavnicima organizacija civilnog društva uključenim u aktivnosti provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

U slučaju prijave više odgovarajućih kandidata iz redova akademske zajednice, prednost će biti dana predstavnicima akademske zajednice s objavljenim znanstveno-istraživačkim radovima na temu položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
 
KLASA: 016-02/20-07/02
URBROJ: 50450-02/04-20-01
Zagreb, 15. rujna 2020.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obrazac prijave - akademska zajednica
Obrazac prijave - organizacije civilnog društva
Potvrda o članstvu i djelatnosti organizacije


Pisane vijesti