Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, s rokovima donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokrenuo je postupak izrade Nacionalnog plana za zaštitu i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i dva prateća provedbena dokumenta: Akcijski plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. i Akcijski plan za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2023.

Nacionalnim planom zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine (dalje u tekstu: Nacionalni plan)  definirat će se i postaviti posebni ciljevi u vezi s ostvarivanjem ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u Republici Hrvatskoj.

Ovaj strateški dokument čiju izradu koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, nastavlja se na prethodnike kojima je planirano djelovanje u području zaštite i promicanja ljudskih prava, pri čemu je posljednji dokument u ovom području, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, vrijedio u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Također, Nacionalni plan predstavljat će i nastavak javne politike usmjerene na suzbijanje diskriminacije u hrvatskom društvu.

Kroz provedbu relevantnih mjera u sedmogodišnjem razdoblju dati će se doprinos postizanju više razine društvene uključenosti i socijalne solidarnosti, kvalitete života i vladavine prava.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći detaljnije informacije i dokumente:

Komunikacijska strategija Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Indikativni plan vrednovanja Nacionalnog plana zaštiti i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Komunikacijski akcijski plan Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Pregled institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije
Opis analitičkih podloga za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Izvješće o provedbi postupka prethodnog vrednovanja