Obilježen Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima - 18. listopada

Slika /slike/Foto vijesti 2021/EU dan suzbijanja trgovanja ljudima.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima već tradicionalno od 2007. godine, u svrhu jačanja javne svijesti o problematici suzbijanja trgovanja ljudima, ali i u svrhu prezentiranja poduzetih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva na području suzbijanja trgovanja ljudima.
 
Tim povodom, 18. listopada 2021., u zgradi Vlade Republike Hrvatske, u dvorani 121, Trg Svetog Marka 2, održana je 2. svečana sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima kojom je predsjedao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Boris Milošević.  U svom uvodnom govoru g. Milošević naglasio je kako Republika Hrvatska snažno podupire i aktivno sudjeluje u svim međunarodnim aktivnostima u cilju borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminala odnosno jednog od njegovih najgorih oblika - trgovanja ljudima. Pozvao je sve članove Nacionalnog odbora, kao bitne dionike nacionalnog referalnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima, da se intenzivnom i međuresornom suradnjom na nacionalnoj razini, kao i u suradnji sa nadležnim europskim institucijama usmjerenim na prepoznavanje problematike žrtava trgovanja ljudima, kroz međusobnu razmjenu znanja, redovite zajedničke preventivne i represivne akcije, usmjere na suzbijanje trgovanja ljudima. Nadalje, pozvao ih je i da planiraju potrebna financijska sredstava u novom nacionalnom strateškom dokumentu, kako bi intenzivirali svoje aktivnosti i doprinijeli smanjenju rizika povezanih sa ugroženošću žrtava trgovanja ljudima i faktora koji ih potiču, a koji će u konačnici utjecati na smanjenje potražnje za uslugama koje su prisiljene pružati žrtve trgovanja ljudima.
 
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., podnoseći izvješće o svom radu od posljednje sjednice Nacionalnog odbora koja se održala u ožujku 2021. istaknuo je da kao nacionalni koordinator provodi niz aktivnosti, kako nacionalnog tako i međunarodnog karaktera. Tako je naveo da su od travnja do listopada održani redoviti mjesečni sastanci Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima na kojima se na operativnog razini raspravljalo o pružanju pomoći i zaštite svakoj od novo identificiranih žrtava trgovanja ljudima. Zatim je naglasio kako je Vlada Republike Hrvatske na svojoj 66. sjednici održanoj 8. srpnja 2021. usvojila Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021., za 2020., a najavio je i izradu novog strateškog dokumenta na ovom području, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., sukladno postojećem zakonodavnom okviru strateškog planiranja.
 
Nacionalni koordinator istaknuo je i kako je sa Hrvatskom Crvenim križem sklopio Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta Podrška radu i jačanje kapaciteta mobilnih timova za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima u okviru kojeg je provedena edukacija za licenciranje članova mobilnih timova za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima (u Primoštenu, od 6. do 8. listopada 2021.), a ujedno je predviđeno da će se u okviru navedenog projekta pokriti troškovi intervencije mobilnih timova, kao i troškovi privremenog smještaja žrtava trgovanja ljudima.
 
Nadalje, nacionalni koordinator upoznao je članove Nacionalnog odbora sa brojnim online konferencijama i sastancima na kojima je sudjelovao, u okviru EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama, regionalnim sastancima u organizaciji UNODC-a, Ministarstva Europe i vanjskih poslova Republike Francuske te Uredima nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima u Jugoistočnoj Europi, konferenciji održanoj u organizaciji OESS-a i Ureda specijalnog predstavnika i koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima te sastanku neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe.
 
Predsjednik Nacionalnog odbora upoznao je članove Nacionalnog odbora sa činjenicom da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike u suradnji sa Akademijom pravnih znanosti Hrvatske te njihovim članovima, prof. Davorom Derenčinovićem i doc. dr. sc. Aleksandrom Maršavelskim pripremio evaluaciju nacionalnog referalnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima koja će poslužiti izradi novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanje ljudima za nadolazeće razdoblje od 2022. do 2027., koju je na sjednici prezentirao doc. dr. sc. Maršavelski.
 
Zaključno, članovi Nacionalnog odbora predstavili su aktivnosti iz svog djelokruga na području suzbijanja trgovanja ljudima.

Pisane vijesti