Djelokrug

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske utemeljen je u travnju 2012. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske o spajanju do tada postojećih Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine.

Uredbom (Narodne novine 6/2019) su uređeni djelokrug i ustrojstvo Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U okviru svoga djelokruga Ured:

 • obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i prati njihovu učinkovitost
 • razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih i manjinskih prava te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava
 • predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa i akata kojima se uređuju pitanja vezana uz zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima, te sudjeluje u njihovoj izradi
 • koordinira izradu, prati i izvješćuje o provedbi nacionalnih dokumenata i strategija, akcijskih i operativnih planova i programa u područjima zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja trgovanja ljudima, integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, borbe protiv diskriminacije te u području zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina s posebnim naglaskom na integraciju pripadnika romske nacionalne manjine i provedbu operativnih programa za nacionalne manjine
 • prati preporuke pučkog pravobranitelja u cilju jačanja sustava zaštite ljudskih prava
 • surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima i institucijama, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i s međunarodnim tijelima u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, s posebnim naglaskom na integraciju pripadnika romske nacionalne manjine i integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita
 • surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade Republike Hrvatske iz različitih područja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice
 • osmišljava preventivne aktivnosti te provodi javne kampanje, organizira edukativne aktivnosti poput seminara i okruglih stolova s ciljem poticanja i promoviranja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
 • prati dokumente nadležnih tijela Europske unije i međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom europskih i međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina
 • daje stručna mišljenja i sudjeluje u izradi prijedloga stajališta na prijedloge akata Europske unije u okviru svog djelokruga; prati i predlaže usklađivanje propisa iz područja koja su u djelokruga Ureda s pravnom stečevinom Europske unije
 • promiče europske vrijednosti i politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
 • programira, provodi i izvještava o financijskoj i sadržajnoj provedbi projekata i programa, iz svog djelokruga, financiranih iz fondova Europske unije i drugih tuzemnih i međunarodnih donatora te
 • obavlja i druge poslove koje Uredu povjeri Vlada Republike Hrvatske.