Prijava nepravilnosti

Slika /slike/Pristup informacijama/službenici za informiranje2 (1).jpg

Prijavite nepravilnosti u programima EU

Kao zemlja korisnica pretpristupnih programa pomoći EU, Republika Hrvatska je, sukladno međunarodno preuzetim obvezama, u pretpristupnom razdoblju dužna osigurati zakonodavni okvir za zaštitu financijskih interesa EU te uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav upravljanja nepravilnostima i prijevarama vezano uz korištenje sredstava pomoći EU (AFCOS sustav).

U Republici Hrvatskoj AFCOS sustav obuhvaća:
  • mrežu tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU;
  • mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nepravilnosti u sustavu;
  • Ministarstvo financija - Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, koji unutar sustava obavlja koordinativnu ulogu i predstavlja kontakt točku OLAF-u.

Glavni cilj AFCOS sustava je ojačati svijest javnosti o potrebi suzbijanja prijevara, korupcije i drugih oblika nepravilnosti u sustavu, a najsigurniji način smanjivanja nepravilnosti jest da one postanu neprihvatljive za različite učesnike ili sudionike uključene u projekte. Cilj je i ukazati na važnost borbe protiv korupcije. U tu svrhu se u tijelima koja koriste sredstva pomoći EU imenuju Osobe za nepravilnosti – Irregularity Officer, koje imaju ulogu izvješćivanja o nepravilnostima  i zaprimanja prijava. U Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Osobom za nepravilnosti imenovana je Ines Loknar Mijatović.
 

Što je nepravilnost?

Nepravilnost je svako kršenje odredbi EU (uključujući memorandume o financiranju, sporazume o financiranju, ugovore) ili odredbi nacionalnog zakonodavstva koje proizlazi iz činjenja ili propusta gospodarskog subjekta (zaposlenika, fizičkih ili pravnih osoba ili drugih tijela) koje bi moglo imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda.

Sve nepravilnosti nisu ujedno i prijevare, jer prijevara označava bilo koje namjerno činjenje ili propust, dok nepravilnosti ne moraju uvijek biti namjerne.

Nepravilnosti prema tipu mogu biti tehničke, ugovorne, financijske i administrativne, a prema načinu počinjenja namjerne i nenamjerne. Ovisno o tome imaju li kao posljedicu financijsku štetu ili ne, mogu biti nepravilnosti s financijskim učinkom i nepravilnosti bez financijskog učinka, dok prema prirodi nastanka mogu biti sustavne ili jednokratne.

Tehničke nepravilnosti čini dostavljanje materijala ili izrade niže ili više kvalitete od ugovorene, posebno vezano uz radove ili nabavu.
Ugovorne nepravilnosti proizlaze iz neprimjene ili pogrešne primjene pravnih odredbi ugovora o potpori.
Financijske nepravilnosti se odnose na protupravno korištenje ili krađu sredstava pomoći EU, uključujući i korupciju.

Administrativne nepravilnosti čini neusklađenost s pravilima EU koja trebaju biti primijenjena u upravljanju i provedbi programa pretpristupne pomoći.
Sustavne nepravilnosti su nepravilnosti koje se pojavljuju u svim projektima, odnosno u čitavom sustavu, a nasuprot njima postoje i jednokratne nepravilnosti koje se pojavljuju samo u okviru određenog projekta.

Namjerne nepravilnosti su radnje bilo kojeg subjekta iz bilo kojeg tijela koje je korisnik sredstava pomoći s namjerom izvršio. To može biti izdavanje lažnih računa za neisporučene usluge, robu i radove, izdavanje računa koje je ispostavilo nepostojeće poduzeće, računi u duplikatu, računi ispostavljeni na pretjerane iznose, protupravni prijenos sredstava fondova EU na pogrešan račun, krivotvorenja i preoblikovanja računovodstvene evidencije i popratnih dokumenata.

Nenamjerne nepravilnosti su uzrokovane nemarom, a uglavnom se radi o omaškama i pogreškama, nemaru ili nenamjernom kršenju operativnih postupaka.
Nepravilnosti koje imaju financijski učinak rezultiraju plaćanjem neopravdanih izdataka korisniku potpora, a nepravilnosti bez financijskog učinka su nepravilnosti utvrđene prije isplate neopravdanih izdataka korisniku potpora.
 

Kako prijaviti nepravilnost?

Svi državni službenici i namještenici, u slučaju da otkriju počinjenu nepravilnost i/ili  prijevaru, kao i u slučaju postojanja sumnje na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare u upravljanju i provedbi programa PHARE i IPA, obvezni su na sigurnom mjestu sačuvati originalnu dokumentaciju koja dokazuje počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru, kao i dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevare, te o istome odmah, bez odlaganja obavijestiti osobu za nepravilnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, osobno, telefonski, elektroničkom poštom ili faksom, u usmenom ili pismenom obliku ili anonimno:

URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE RH
Mesnička 23
10 000 Zagreb

Ines Loknar Mijatović, osoba za nepravilnosti
Tel: 01/6303 048
Fax: 01/4569 324
E-mail:
ines.loknar@uljppnm.vlada.hr

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje nepravilnosti i/ili prijevara može se prijaviti i izravno na e-mail adrese:
  • nepravilnosti.eu@mfin.hr, Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
  • olaf-courrier@ec.europa.eu ili fax: +32-2-2960853, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF- European Anti-Fraud Office).