Koordinativni sastanak na temu izrade Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 10. rujna 2018. godine, Požega

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Koordinativni sastanak u Pozegi.jpg
Dana 10. rujna 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Požege održan je koordinativni sastanak na temu izrade Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (u nastavku: Plan razmještaja). Sastanak je održan s ciljem osiguravanja doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranju  kriterija za izradu Plana razmještaja, te jačanja suradnje lokalne, regionalne (područne) i nacionalne razine u ispunjavaju  međunarodnih obveza u pogledu prihvata i integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo. Imajući u vidu izvjesnost razmještaja ovih osoba na teritoriju Grada Požege, kao i koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) u izradi Plana razmještaja, sastanku su nazočili donositelji odluka te predstavnici lokalne i regionalne (područne) vlasti i javnih tijela iz ključnih integracijskih resora.

Sastanak je otvorio ravnatelj Ureda, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., zahvalivši zamjeniku gradonačelnika Grada Požege, g. Ferdinandu Trohi, na ukazanoj dobrodošlici te suradnji tijekom organizacije sastanka. G. Tahiri je pozdravio nazočne među kojima su bili i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji su ujedno i članovi uže Radne skupine za izradu Plana razmještaja.

G. Tahiri je iz perspektive nacionalnog koordinativnog tijela za integraciju izrazio zadovoljstvo uspostavljanjem suradnje nacionalne, lokalne i regionalne (područne) razine u pogledu ispunjavanja obveza proizašlih iz sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite. G. Tahiri se osvrnuo na važnost lokalnih zajednica u provedbi integracijskih mjera, posebice u inicijalnoj fazi prihvata i prve integracije osoba pod međunarodnom zaštitom, te usklađenog djelovanja dionika integracijskog sustava na lokalnoj razini u pristupanju ovoj ranjivoj skupini korisnika.

Pomoćnica ravnatelja, gđa Danijela Gaube, predstavila je djelokrug Ureda kao koordinativnog tijela kad je o integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom riječ, te strateške i projektne aktivnosti kojima je cilj jačanje sustava integracije i suradnja svih njegovih dionika: tijela državne uprave, javnih tijela, nevladinih organizacija i drugih.

Na sastanku su predstavljene sljedeće teme: važnost lokalne razine za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i izazovi u procesu integracije, primjeri dobre (lokalne i europske) prakse i Okvir za integraciju na lokalnoj razini, te se raspravljalo o mogućim kriterijima za razmještaj, a iz perspektive lokalne i regionalne samouprave i njihovih integracijskih kapaciteta.

Koordinativni sastanak je organiziran u sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'', sufinanciranog u sklopu Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Pisane vijesti