Zakoni i ostali propisi

Ustav
Zakoni
Položaj i prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj uređeni su slijedećim propisima:
 
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine", br. 85/10. - pročišćeni tekst);
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine", br. 155/02., 47/10., i 80/10.);
 • Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine", br. 51/2000.);
 • Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine", br. 11/02. i 122/02.);
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine« br. 51/00. i 56/00.);
 • Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine", br. 83/02.);
 • Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine", br. 153/09.);
 • Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine" br. 137/10.);
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine", br. 116/99., 109/00., 53/03., 69/03. – pročišćeni tekst, 167/03., 44/06., 19/07. i 145/10.);
 • Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine" br. 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01., 199/03. i 79/07.);
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.);
 • Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (,,Narodne novine'', br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst i 109/07.);
 • Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine", br. 109/07. i 125/08.);
 • Zakon o državnim službenicima („Narodne novine" br. 92/05., 107/07. i 27/08.);
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", br. 86/08.);
 • Zakon o sudovima („Narodne novine, br. 28/13., 33/15. i 82/15.);
 • Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine", br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13., 148/13., 33/15. i 82/15.);
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine", br. 85/08. i 112/12.);
 • Kazneni zakon („Narodne novine", br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.) i
 • Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj („Narodne novine", br. 92/10).
Položaj i prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – normativni okvir

Nacionalna manjina u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina skupina je hrvatskih državljana čiji su pripadnici tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

U Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske navedeno je da se Republika Hrvatska ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.

Republika Hrvatska, sukladno pozitivnim propisima, osigurava ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno s drugim osobama koje pripadaju istoj nacionalnoj manjini, naročito:

S ciljem poboljšanja provedbe Ustavnog zakona u lipnju 2008. godine donesen je Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Odluke, rješenja, zaključci povjerenstava
Međunarodni dokumenti
 • Republika Hrvatska je stranka Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina („Narodne novine" - MU 14/97.) i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima („Narodne novine" - MU 18/97.).
 • U cilju zaštite i unapređenja prava nacionalnih manjina Republika Hrvatska je sklopila bilateralne ugovore s Mađarskom, Italijom, Makedonijom te Srbijom i Crnom Gorom.
 • Vlada Republike Hrvatske sklopila je Sporazum s Vladom Republike Češke o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti („Narodne novine" - MU 6/02.) koji se dijelom odnosi i na nacionalne manjine u obje države te Ugovor s Republikom Austrijom o suradnji u području kulture i obrazovanja.
 
Smjernice za postupanje s neklasificiranim podacima
Etički kodeks državnih službenika
Protokoli