Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (NN 86/13, 126/13 i 40/14) u svrhu praćenja provedbe cjelokupnog operativnog dijela Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.
 
Predsjednik Povjerenstva je jedan od potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika je zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, a članovi Povjerenstva su 10 predstavnika nadležnih tijela i 10 predstavnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
Zadaće Povjerenstva su:
  • sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine;
  • predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Nacionalne strategije i Akcijskog plana;
  • izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja i izvješća te smjernica u vezi s provedbom Nacionalne strategije;
  • predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalne strategije i Akcijskog plana;
  • razmatranje izvješća nadležnih tijela i institucija koja sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana, radi upućivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske;
  • praćenje rasporeda i utroška sredstava za provođenje mjera Nacionalne strategije za koju se sredstva izdvajaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske;
  • donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu; i
  • raspodjela financijskih sredstva sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.
 
Administrativno-stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 
Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/1, 119/14 i 93/16) i točke III. stavka 1. Odluke o osnivanju Povjerenstva (Narodne novine, broj 44/16 i 37/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice i zamjenika predsjednice, te članova i zamjenika članova Povjerenstva (NN 109/17).
 
Povjerenstvo osniva Radnu skupinu Povjerenstva radi razmatranja i unaprjeđenja provođenja Nacionalne strategije i Akcijskog plana te pripreme prijedloga i zaključaka za sjednice Povjerenstva. Radnu skupinu čine zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, član Povjerenstva – predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, zamjenici članova Povjerenstva iz reda predstavnika institucija te članovi Povjerenstva iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.