Ustrojstvo

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje
 • izrađuje nacrte nacionalnih dokumenata na području suzbijanja trgovanja ljudima;
 • izrađuje prijedloge operativnih planova radi provedbe ciljeva i mjera zadanih nacionalnim dokumentima za suzbijanje trgovanja ljudima;
 • koordinira, prati i vrednuje provedbu mjera i aktivnosti nacionalnih dokumenata i operativnih planova na području suzbijanja trgovanja ljudima;
 • priprema godišnje izvješće o provedbi operativnih planova;
 • koordinira aktivnosti tijela državne uprave na području suzbijanja trgovanja ljudima;
 • prati i podržava rad organizacija civilnoga društva koje su aktivne na području suzbijanja trgovanja ljudima;
 • provodi mjere za suzbijanje trgovanja ljudima iz nadležnosti Ureda;
 • priprema sjednice Operativnog tima i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima;
 • daje prethodno mišljenje na zakonodavne prijedloge, te podzakonske akte vezane uz problematiku trgovanja ljudima;
 • u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova vodi objedinjenu bazu podataka identificiranih žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj;
 • osmišljava preventivne aktivnosti te provodi javne kampanje o problematici trgovanja ljudima;
 • organizira seminare i okrugle stolove za obrazovanje ciljanih skupina o fenomenu trgovanja ljudima;
 • surađuje s međunarodnim institucijama na području suzbijanja trgovanja ljudima i izrađuje izvješća o provedbi međunarodnih instrumenata za suzbijanje trgovanja ljudima koje je Republika Hrvatska ratificirala;
 • provodi projekte i programe u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa Europske unije;
 • koordinira stručne aktivnosti provedbe programa Europske unije PROGRESS – Program zapošljavanja i socijalne solidarnosti;
 • sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.
Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva
 • koordinira aktivnosti tijela državne uprave uključenih u provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava;
 • koordinira, prati i vrednuje provedbu Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava;
 • koordinira, prati i vrednuje provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pripadajuće akcijske planove;
 • priprema izvješće o provedbi Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije te Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava, koje podnosi na usvajanje Vladi Republike Hrvatske;
 • provodi vrednovanje ukupne provedbe nacionalnih programa i njihovih učinaka na stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj;
 • priprema sjednice Povjerenstva za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo; prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te izrađuje izvješće o provedbi preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, u sklopu redovnog godišnjeg izvještavanja o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava;
 • preporuke iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, u svrhu njihove provedbe, Ured dostavlja nadležnim tijelima državne uprave koja su se obvezna očitovati o provedenim aktivnostima u svrhu ispunjavanja navedenih preporuka;
 • prikuplja i objavljuje podatke o zločinima iz mržnje;
 • surađuje s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama;
 • organizira preventivne kampanje;
 • koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje; godišnje raspisuje natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Ureda organizacijama civilnoga društva koje su aktivne u području zaštite i promicanja ljudskih prava, koordinira provedbu natječaja te rad stručnih radnih skupina;
 • prati provedbu financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva;
 • obrađuje izvješća organizacija civilnoga društva o provedenim projektima i programima za koje je odobrena financijska potpora iz proračuna Ureda;
 • godišnje raspisuje natječaj za učeničke radove na temu zaštite i promicanja ljudskih prava;
 • surađuje s organizacijama civilnoga društva na području obrazovanja ciljanih skupina na temu zaštite i promicanja ljudskih prava;
 • prati i po potrebi koordinira rad županijskih koordinacija za ljudska prava;
 • organizira seminare i okrugle stolove radi podizanja javne svijesti o ljudskim pravima;
 • sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.
Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine
 • koordinira i prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015., sudjeluje u predlaganju izmjena i dopuna navedenih dokumenata, odnosno u skladu sa smjernicama Europske unije, strateškim i programskim dokumentima, posebno osmišljava dugoročnu politiku i strategiju ostvarivanja i unaprjeđivanja prava romske nacionalne manjine te koordinira izradu i prati provedbu strateških dokumenata; analizira i priprema stručne podatke te izrađuje izvješća o provođenju navedenih dokumenata;
 • obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radnu skupinu za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.;
 • poduzima mjere radi unaprjeđenja položaja pripadnika nacionalnih manjina, posebice Roma; nabavlja i koordinira izradu promotivnih materijala, pokreće promidžbene kampanje, organizira seminare i okrugle stolove;
 • potiče razvoj suradnje tijela državne uprave te lokalne i regionalne samouprave s udrugama i organizacijama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice romskim;
 • prati propise u Republici Hrvatskoj te međunarodne dokumente u vezi s pravima nacionalnih manjina, posebice Roma;
 • obavlja poslove vezane uz korištenje sredstava i provedbu aktivnosti projekata financiranih slijedom bilateralnih izvora, kao i programa Europske unije te ostalih nacionalnih i inozemnih programa i projekata kojima se osigurava potpora korisnicima projekata, posebno Romima za uređenje romskih naselja;
 • osigurava tehnički nadzor nad provedbom projekata; sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije, objavi i provedbi natječaja za izvođenje radova, nabavi roba i pružanju usluga, uključujući ugovor o partnerstvu sa zemljama Europske unije, kao i odabir ugovornog partnera ili stranog savjetnika;
 • surađuje s nadležnim tijelima u vezi s poslovima provedbe programa financiranih sredstvima Europske unije;
 • sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.
Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine
 • kontinuirano prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;
 • prati propise u Republici Hrvatskoj u vezi s pravima nacionalnih manjina;
 • prati međunarodne dokumente i razvoj pravne stečevine Europske unije u dijelu koji se odnosi na prava nacionalnih manjina te obavlja stručne poslove u vezi s procesom usklađivanja s europskim standardima i pravnom stečevinom Europske unije; analizira postojeće zakone iz područja zaštite nacionalnih manjina u odnosu na nove direktive;
 • prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njenoj provedbi:
 • poduzima mjere radi unaprjeđenja položaja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, nabavlja i koordinira izradu promotivnih materijala, organizira seminare i okrugle stolove s ciljem promocije prava nacionalnih manjina i borbe protiv diskriminacije i segregacije pripadnika nacionalnih manjina;
 • daje stručna mišljenja i objašnjenja, izrađuje stručne podloge i analize u vezi s primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina;
 • izrađuje prijedloge uredbi, pravilnika i drugih podzakonskih akata iz djelokruga Ureda;
 • daje prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrte prijedloga zakona drugih tijela državne uprave;
 • obavlja poslove u vezi s pravom građana na pristup informacijama i sadržajno priprema, izrađuje i ažurira mrežne stranice Ureda iz djelokruga Jedinice;
 • prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa iz područja radno-pravnih odnosa, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona te obavlja administrativne poslove izbora kandidata za prijam u državnu službu;
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri ravnatelj Ureda.