Obavijest o podnošenju prijava za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine

 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji program za poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2020. godinu, KLASA: 016-01/20-01/02, URBROJ: 510-02-01/01-20-02 od 7. travnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji program).
Godišnji program se u 2020. godini provodi kroz model poboljšanja uvjeta življenja dodjelom aparata bijele tehnike i kuhinjskog namještaja.

Aparati bijele tehnike koji se dodjeljuju su: kuhinjski štednjaci na kruta goriva, električni štednjaci, kombinirani električno-plinski štednjaci, peći za grijanje prostora, hladnjaci i perilice za rublje.

Kuhinjski namještaj koji se dodjeljuje sastoji se od tri gornja, dva donja elementa i jednog elementa sa sudoperom i sifonom.

Prijave se mogu podnijeti samo za jedan aparat bijele tehnike ili kuhinju.

Pravo na poboljšanje uvjeta življenja dodjelom aparata bijele tehnike i  kuhinjskog namještaja može ostvariti podnositelj prijave i članovi zajedničkog kućanstva pod uvjetom da:
1.je podnositelj prijave pripadnik romske nacionalne manjine
2.podnositelj prijave ili članovi njegovog kućanstava to pravo nisu ostvarili na temelju Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu, KLASA: 004-01/18-01/36, URBROJ: 510-02-01/01-19-08 od 23. travnja 2019. godine, uz iznimku kućanstava koja su ostvarila pravo na kuhinjski namještaj.
 
Pravo iz ovog Programa ostvaruje se slijedom bodovne liste podnositelja prijave prema ukupnom broju ostvarenih bodova, do iznosa osiguranih sredstava iz točke XI. Programa.
Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s Kriterijima, a koji posebno uključuju broj i životnu dob članova kućanstva, broj maloljetne djece i stupanj invaliditeta.

Kriteriji za bodovanje prijava na ostvarivanje prava na poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine (KLASA: 016-02/20-10/17, URBROJ: 50450-02/02-20-05) usvojeni su na 14. sjednici Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine održanoj 20. svibnja 2020. godine.

Kriterije možete preuzeti ovdje.

Prijava za ostvarivanje prava na poboljšanje uvjeta življenja podnosi se na utvrđenom obrascu (prijavnici) i mora sadržavati sljedeće podatke:
 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova kućanstva za koje se podnosi prijava,
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova kućanstva/- adresu prebivališta i/ili boravišta podnositelja prijave,
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu),
 • navod o potrebnom aparatu bijele tehnike ili predmeta kućanstva i
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu, podnositelj obvezno mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • preslike važećih osobnih iskaznica ili drugih identifikacijskih isprava podnositelja prijave i članova kućanstva,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv podnositelja prijave i
 • potvrdu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za podnositelja prijave (izvod iz registra birača ili druga javna isprava iz koje je vidljiva pripadnost romskoj nacionalnoj manjini).

Uz prijavu, podnositelj također mora priložiti i dokaze/dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave, sukladno Kriterijima, i to ovisno o tome po kojem kriteriju se može ostvariti bodovanje:
 • za bodove prema broju članova kućanstva;
 • broj članova kućanstva naveden u prijavnici za stambeno zbrinjavanje;
 • za bodove na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana kućanstva – dokaz o utvrđenoj invalidnosti.
 
PRIJAVNICA

Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb.
 
Rok za dostavu prijava je do 19. lipnja 2020. godine.
 
Prijave dostavljene izvan roka te koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati.
 

Napomena o zaštiti osobnih podataka
Osobni podaci podnositelja prijave i svih članova njegove obitelji obrađuju se u svrhu provedbe Programa te se obrađuju od strane nositelja Programa sukladno njihovim zadaćama i ovlastima utvrđenim u točki II. ovog Programa.
Prikupljeni podaci o korisnicima koji su odabrani odlukom Komisije, kao i podaci o podnositeljima prijava čije prijave nisu pravodobne i uredne, pohranjuju se na razdoblje od 7 godina u sustavu pohrane koji vodi Ured.
Sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), podnositelji prijave imaju pravo putem Ureda zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka.
Podnositelj prijave ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Zahtjev za zaštitu prava može se podnijeti osobno, pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, poslati fax na broj: 01/46-090-99 ili poslati i e-mail na: azop@azop.hr.
Osobni podaci podnositelja prijave i svih članova njegove obitelji neće se dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama. Podaci o korisnicima koji su odabrani odlukom Komisije biti će dostavljeni Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, nadležnim centrima za socijalnu skrb te jedinicama lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, radi evidentiranja korisnika i izbjegavanja dodjele istovjetnog aparata bijele tehnike i kuhinjskog namještaja iz sredstava Državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne samouprave.

Pisane vijesti

Dokumenti