Održan seminar pod nazivom „Diskriminacija u području rada i zapošljavanja“ dana 25. ožujka 2019. godine u sjedištu Međimurske županije u Čakovcu

Slika /slike/Pristup informacijama/Ostale informacije.jpg
U okviru provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2019. godine te Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Međimurskom županijom  te  Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, organizirao je dana 25. ožujka 2019. godine u sjedištu Međimurske županije u Čakovcu, seminar pod nazivom „Diskriminacija u području rada i zapošljavanja“, na kojem su sudjelovali predstavnici poslodavaca i radnički predstavnici.
 
Sudionicima su o temama seminara izlagale izv.prof.dr.sc. Snježana Vasiljević, profesorica na Pravnom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu i mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar obuhvaćene su prezentacije hrvatskog antidiskriminacijskog pravnog okvira, slučajevi diskriminacije na temelju spola, dobi i drugih diskriminacijskih osnova kroz sudsku praksu, izlaganja o pojavnim oblicima diskriminacije u radnom odnosu kroz sudsku praksu te zaštita od diskriminacije u praksi europskih sudova.
 Na završetku seminara, sudionicima su podijeljene potvrde o sudjelovanju i naljepnice s porukom o suzbijanju diskriminacije na radnom mjestu.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s županijskim koordinacijama za ljudska prava te Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom, nastavit će i u budućem razdoblju s organizacijom seminara na temu diskriminacije u području rada i zapošljavanja za predstavnike poslodavaca i radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) na lokalnoj razini.

Pisane vijesti