Treći evaluacijski posjet Stručne skupine za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) Republici Hrvatskoj

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Web Greta 1.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u svojstvu tijela koje koordinira radom Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i pripadajućeg Operativnog tima, na poziv Tajništva Vijeća Europe za Konvenciju o suzbijanju trgovanja ljudima, organizirao je treći po redu evaluacijski posjet Stručne skupine za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) Republici Hrvatskoj u svrhu procjene implementacije navedene Konvencije.
 
Stručna skupina za procjenu implementacije Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima (GRETA), kao tijela nadležnog za nadzor nad primjenom Konvencije, sastoji se od 15 članova, neovisnih i nepristranih stručnjaka koji se biraju na mandat od četiri godine, a taj mandat se može obnoviti jednom. Treći evaluacijski ciklus započeo je u studenom 2018., s tematskim fokusom na pristupu pravosuđu i učinkovitosti (dostupnosti) pravnih lijekova žrtvama trgovanja ljudima. Republika Hrvatska je među prvim zemljama potpisnica navedene Konvencije koja je ušla u treći evaluacijski ciklus od strane stručnjaka GRETA-e.
 
Delegaciju GRETA-e, određenu za ovaj treći evaluacijski ciklus procjene implementacije Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, sačinjavali su stručnjaci g. Ryszard Piotrowicz, prvi potpredsjednik GRETA-e i g. Francesco Curcio te gđa. Ursula Sticker, predstavnica Tajništva Vijeća Europe, a u posjetu Republici Hrvatskoj boravili su od 16. do 20. rujna 2019. Službeni posjet rezultirat će izradom službenog izvješća Vijeća Europe o implementaciji Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima od strane Republike Hrvatske i preporukama za daljnje unapređenje sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.
 
Program službenog posjeta, prethodno usklađen s ciljevima i posebnim interesima stručnjaka GRETA-e, uključivao je sedam sastanaka s ukupno 58 predstavnika iz 17 institucija (Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije, koordinatorima Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, predstavnika sudbene vlasti, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljice za djecu, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog inspektorata). U dogovoru i na zamolbu delegacije, organizirana su i dva terenska posjeta, Prihvatnom centru za strance u Ježevu te nacionalnom skloništu za žrtve trgovanja ljudima.
 
Posljednjeg dana službenog posjeta, 20. rujna 2019., delegaciju GRETA-e primio je ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjima Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., koji je na tragu stručnog sastanka koji je s delegacijom GRETA-e već prethodno održao, dao i politički kontekst problematike suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Ujedno, na tom sastanku delegacija GRETA-e iznijela je svoje dojmove o samom posjetu, kao i pozitivne aspekte sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj te područja koja zahtijevaju dodatne napore radi njegovog poboljšanja uz napomenu da se službeno izvješće Vijeća Europe o implementaciji Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima od strane Republike Hrvatske može očekivati u ožujku 2020.
 

Pisane vijesti