Javni poziv za imenovanje članova Radne skupine - akademska zajednica

Na temelju čl. 6. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 6/2019), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavljuje:
 
JAVNI POZIV
članovima akademske zajednice za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu Nacrta
Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.
 
I.
Svrha ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za imenovanje predstavnika akademske zajednice u Radnu skupinu za izradu Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025. ( u daljnjem tekstu: Akcijski planovi ).
 
II.
U Radnu skupinu za izradu Nacrta Akcijskih planova imenuju se: 2 predstavnika u svojstvu člana i 2 predstavnika u svojstvu zamjenika člana akademske zajednice.
 
III.
Zadaće predstavnika imenovanih u Radnu skupinu su:
  • redovito sudjelovanje na sastancima Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskih planova
  • aktivan doprinos raspravama Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskih planova putem pismenih i usmenih očitovanja
  • dostava pisanog očitovanja/suglasnosti na izrađene Nacrte Akcijskih planova prije njihova upućivanja u javnu raspravu
Zadaće članova Radne skupine završavaju nakon izrade Izvješća o provedenome javnom savjetovanju.
 
IV.
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana i zamjenu člana Radne skupine iz redova akademske zajednice:
  1. Ispunjen prijavni obrazac (obrazac preuzmite ovdje)
  2. Životopis s popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova u području zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava i popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova povezanih sa suzbijanjem diskriminacije
  3.  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da isti nije bio kažnjavan (proglašen krivim) za kaznena djela za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti.
V.
Rok podnošenja prijava je 15 dana od dana objave poziva.
Prijave s navedenim prilozima moraju biti dostavljene u dva (2) primjerka (jedan izvornik i jedna preslika) s natpisom „Za Javni poziv“.
Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu:
 
   
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Mesnička 23
10000 Zagreb
 
 
 
VI.
Odabir predstavnika akademske zajednice obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju. Po izvršenom odabiru, Odluka o imenovanim predstavnicima tj. članovima i zamjenama članova Radne skupine biti će dostupna na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 
VII.
U slučaju prijave više odgovarajućih kandidata iz redova akademske zajednice, prednost će imati predstavnici akademske zajednice s većim brojem objavljenih znanstveno-istraživačkih radova u području zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava i/ili povezanih sa suzbijanjem diskriminacije, a koji obuhvaćaju češće diskriminirane skupine definirane Nacionalnim planom zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027. godine.
 
 
KLASA:         004-01/23-01/03
URBROJ:       50450-01/17-23-05
Zagreb,           28. travnja 2023.