Prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Dana 03. studenoga 2020. godine, s početkom u 10 sati održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine. Sastanak, održan putem Microsoft Teams aplikacije, vodio je voditelj Radne skupine, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – Alen Tahiri, univ. spec. pol.

Dnevni red sastanka uključivao je prezentaciju prijedloga hodograma rada Radne skupine te raspravu o izloženom prijedlogu načina i tempa rada, kao i prezentaciju Prijedloga Preporuka Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma te raspravu na Prijedlog Preporuka u kontekstu izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećeg Akcijskog plana.
 
Radna skupina je jednoglasno usvojila Poslovnik Radne skupine, kao i izloženi tempo i način rada - koji planira ukupno 4 sastanka Radne skupine u punom sazivu i po dva sastanka užih radnih skupina. Prema planiranom hodogramu, dokument bi trebao biti pripremljen za proceduru usvajanja na Vladi Republike Hrvatske 29. ožujka 2021. godine.
 
Rad u užim radnim skupinama planiran je za horizontalna područja intervencije tj.: 1.) prevenciju antiromskog rasizma i diskriminacije i 2.) suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma, a sastav članova užih radnih skupina formiran je na osnovu prijedloga Ureda, uz uvažavanje prijedloga članova Radne skupine za uključivanjem  dodatnih članova užih radnih skupina.
 
Imajući u vidu da je Prijedlog Preporuka Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma, između ostalog ponudio i opće i specifične ciljeve kao i  minimalne ciljane vrijednosti koje države članice trebaju doseći do 2030. godine te bogatu analitičku podlogu vezano uz položaj Roma u RH, koju je osigurao Ured kako putem završenih tako i projekata u provedbi, a koja omogućuje sveobuhvatno zaključivanje o problemima, izazovima i potrebama romske zajednice u Republici Hrvatskoj, Radna je skupina prihvatila stav Ureda, prema kojem se proces izrade novog dokumenta vidi prije svega kao proces USUGLAŠAVANJA kako na razini definiranih područja intervencije tako i na razini specifičnih/posebnih ciljeva i ciljanih vrijednosti tj. pokazatelja ishoda.
 
Nakon prezentacije Prijedloga Preporuka Vijeća o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma,  članovi Radne skupine zatraženi su da se do 13. studenog 2020. pisano očituju na raspravna pitanja: 
  • U kojoj je mjeri Prijedlog Preporuka relevantan za novi strateški okvir RH usmjeren integraciji pripadnika romske nacionalne manjine?
  • U kojoj nam je mjeri prihvatljiv prijedlog horizontalnih i sektorskih ciljeva?
  • U kojoj su mjeri postavljeni minimalni ciljevi, ciljevi koje je potrebno postići na razini država članica, relevantni za RH?
  • Koliko je izgledno da RH do 2027. dosegne minimalne ciljeve koje je potrebno postići na razini država članica?
  • Koje ciljeve je potrebno korigirati, uzimajući u obzir i činjenicu da NPUR 2021.-2027. ima kraći provedbeni period?

 
Zapisnik s prvog sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma