Sufinanciranje u području odgoja i obrazovanja

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine provodi postupak dodjele financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
Temeljem spomenutih Kriterija, u čl. 3 točci 3. propisano je sufinanciranje u području odgoja i obrazovanja i to za: 
  • d. pomoć nadarenim učenicima i studentima za ostvarivanje aktivnosti i programa u koje je učenik/student uključen, posebno aktivnosti i programa u koje su uključeni učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
  • e. troškove priprema za polaganje državne mature za učenike kojima isto nije organizirano u sklopu redovne nastave te troškove priprema za upis na visoka učilišta
  • f. troškove upisa i završavanja programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme i/ili srednje stručne spreme
  • g. upisnine i školarine polaznika uključenih u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih u svrhu poboljšanja zapošljivosti i/ili nastavka visokog obrazovanja, ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje ne provodi mjere (osim osnovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih, sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja), za prvi upis u srednju školu ili upis od 1. do 3. razreda nakon završene 22. godine života te dokvalifikacije ili završavanje 4. stupnja za sve odrasle pripadnike romske nacionalne manjine, neovisno o dobi 
  • h. upisnine i školarine na ustanovama visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj do visine od 15.000,00 kuna
  • i. pohađanje tečaja stranog jezika i/ili informatike u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada 
Slijedom navedenoga, potencijalni prijavitelji jesu obrazovne ustanove i ostali pravni subjekti koji pružaju usluge obrazovanja i/ili usavršavanja, a dokumentacija koju je nužno podnijeti je:
  • popis polaznika pripadnika romske nacionalne manjine za čije obrazovanje, usavršavanje ili pohađanje programa se traži financiranje
  • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (izvadak iz popisa birača, izvadak iz matice rođenih ili druga službena isprava na kojoj se navodi nacionalna pripadnost) za osobe za koje se podnosi zamolba
  • preslike ugovora sklopljene s polaznicima pripadnicima romske nacionalne manjine preslike svjedodžbe ili uvjerenja o završetku programa, razreda ili stupnja ili drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuje pohađanje i završavanje usluge obrazovanja i/ili usavršavanja
 
Napominjemo kako se nepotpune zamolbe te zamolbe koje podnose fizičke osobe, pripadnici romske nacionalne manjine, za potrebe u području odgoja i obrazovanja neće razmatrati.