Drugi javni poziv, rok prijave do 8. studenog 2022. godine

Na temelju čl. 6. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 6/2019), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavljuje:
 
DRUGI JAVNI POZIV
organizacijama civilnog društva i članovima akademske zajednice za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu Nacrta
Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025.
 
I.
Svrha ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za imenovanje predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika akademske zajednice u Radnu skupinu za izradu Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025. ( u daljnjem tekstu: Akcijski plan).
II.
U Radnu skupinu za izradu Nacrta Akcijskog plana imenuje se: 6 predstavnika u svojstvu člana iz redova organizacija civilnog društva i 6 predstavnika u svojstvu zamjenika člana iz redova organizacija civilnog društva te 2 predstavnika u svojstvu člana i 2 predstavnika u svojstvu zamjenika člana akademske zajednice. Od 6 tj. 12 predstavnika organizacija civilnog društva, 4 predstavnika u svojstvu člana i 4 predstavnika u svojstvu zamjene člana čine predstavnici romskih organizacija civilnog društva.
 
III.
Zadaće predstavnika imenovanih u Radnu skupinu su:
 • redovito sudjelovanje na sastancima Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana
 • aktivan doprinos raspravama Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana putem pismenih i usmenih očitovanja
 • dostava pisanog očitovanja/suglasnosti na izrađen Nacrt Akcijskog plana prije njegova upućivanja u javnu raspravu
Zadaće članova Radne skupine završavaju nakon izrade Izvješća o provedenome javnom savjetovanju.

IV.
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Radne skupine iz redova organizacija civilnog društva:
 1. kandidat je aktivni član organizacije civilnog društva koja se bavi područjem zaštite ljudskih prava i/ili područjem zaštite prava pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. kandidat ima završeno barem srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine;
 3. kandidat nije dužnosnik političke stranke;
 4. protiv kandidata se ne vodi kazneni postupak i nije kažnjavan;
 5. kandidat posjeduje znanje i iskustvo u području zaštite prava i unaprjeđenja položaja romske nacionalne manjine.
V.
U svrhu potkrijepe traženih uvjeta, kandidati za člana Radne skupine iz redova organizacija civilnog društva dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Ispunjen prijavni obrazac (preuzmite na ovdje)
 2. Ispunjena i od organizacije civilnog društva ovjerena potvrda o djelatnosti organizacije (opis ciljeva i aktivnosti organizacije) te potvrda da je kandidat aktivni član organizacije (predložak potvrde za ovjeravanje možete preuzeti ovdje)
 3. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
 4. Životopis kandidata iz kojeg je razvidan stupanj stečenog obrazovanja kao i aktivnosti kandidata na području zaštite ljudskih prava i/ili unaprjeđenja položaja romske nacionalne manjine
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da isti nije bio kažnjavan (proglašen krivim) za djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti.
VI.
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana i zamjenu člana Radne skupine iz redova akademske zajednice:
 1. Ispunjen prijavni obrazac (prijavni obrazac ovdje)
 2. Životopis s popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova u području zaštite i unapređenja ljudskih prava i popisom objavljenih znanstveno-istraživačkih radova povezanih s položajem Roma u RH
 3.  Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da isti nije bio kažnjavan (proglašen krivim) za kaznena djela za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti.
 
VII.
Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave drugog poziva.
Prijave s navedenim prilozima moraju biti dostavljene u dva (2) primjerka (jedan izvornik upućen preporučenom pošiljkom i jedna preslika upućena elektronskom poštom) s natpisom „Za Javni poziv“.
Prijave se dostavljaju na adresu:
 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Mesnička 23, 10000 Zagreb
pisarnica@uljppnm.gov.hr
 
 
VIII.
Odabir predstavnika organizacija civilnog društva i predstavnika akademske zajednice obavlja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina temeljem uvida u dostavljenu dokumentaciju. Po izvršenom odabiru, Odluka o imenovanim predstavnicima tj. članovima i zamjenama članova Radne skupine biti će dostupna na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 
IX.
U slučaju prijave više odgovarajućih kandidata iz redova organizacija civilnog društva, prednost će imati:
- predstavnici predloženi iz redova romskih organizacija civilnog društva različite regionalne zastupljenosti
- predstavnici predloženi iz redova organizacija koje se obraćaju djeci, mladima ili ženama pripadnicama romske nacionalne manjine
- predstavnici organizacija civilnog društva uključeni u aktivnosti provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine;

U slučaju prijave više odgovarajućih kandidata iz redova akademske zajednice, prednost će imati predstavnici akademske zajednice s većim brojem objavljenih znanstveno-istraživačkih radova na temu položaja pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
 
KLASA:         016-01/22-08/01
URBROJ:       50450-02/04-22-24    
Zagreb,           31. listopada 2022.