Uporaba imena i prezimena na manjinskom jeziku i pismu

Sukladno odredbi članka 9. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti svoje prezime i ime na jeziku kojim se služe, te da ono bude službeno priznato njima i njihovoj djeci upisom u matične knjige i druge službene isprave, u skladu s propisima Republike Hrvat­ske.
 
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe.
 
Zakonom o osobnoj iskaznici je propisno da se obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne ma­njine, tiska i na jeziku nacionalne ma­njine kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima. Obrazac se popu­njava na hrvat­skom jeziku latiničnim pismom i jeziku i pismima pripadnika nacionalnih ma­njina.