Pristup pripadnicima nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja i pravo obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe

Sukladno članku 18. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina postaje radija i televizije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini imaju zadaću promicati razumijevanje za pripadnike nacionalnih manjina, proizvoditi i/ili emitirati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina na jezicima nacionalnih manjina, stvarati i emitirati programa kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje, razvoj i iskazivanje kulturne, vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih kulturnih dobara i tradicije, te stvarati i emitirati programe kojima se pripadnici nacionalne manjine na tom prostoru upoznaju s radom i zadaćama njihova vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog priopćavanja (tisak, radio i televizija) omogućit će udrugama pripadnika nacionalnih manjina i institucijama nacionalnih manjina sudjelovanje u stvaranju programa namijenjenog nacionalnim manjinama.
 
U državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa radio i televizijskih postaja u njihovom vlasništvu namijenjenih nacionalnim manjinama, sukladno mo­guć­nostima i prema kriterijima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Savjeta za nacionalne manjine, odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog vijeća nacionalnih manjina.
 
U cilju ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na informiranje putem tiska te radija i televizije na pismu i jeziku nacionalne manjine pripadnici nacionalnih manjina, njihova vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te udruge mogu obavljati djelatnost javnog priopćavanja (izdavati novine, proizvoditi i emitirati radijski i televizijski program i obavljati djelatnost novinskih agencija) u skladu sa zakonom.
 
Hrvatska televizija, prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji, u ostvarivanju svojih programskih načela i obveza, ima obvezu proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. HTV ostvaruje svoju zakonsku obvezu proizvodnje i emitiranja emisija namijenjenih informiranju nacionalnih manjina uglavnom u Informativnom programu, odnosno Redakciji za manjine.
 
O nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj, njihovim vjerskim, kulturnim i drugim samobitnostima, očuvanju i zaštiti njihovih kulturnih dobara i tradicije skrbe ostale programske cjeline: Program za kulturu - Redakcija pučke i predajne kulture, Program religijske kulture, Program za djecu i mlade, Znanstveno obrazovni program te u manjem segmentu i Zabavni program.
 
Jednako tako i Hrvatski radio, kao javni servis, u skladu s Ustavnim zakonom i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, ima obvezu promicati toleranciju, multietičnost i interkulturalnost.
Vijeće za elektroničke medije, sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima, dodjeljuje nakladnicima televizije i radija sredstva za poticanje proizvodnje i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini koji je od javnog interesa, te audiovizualni i radijski programi nakladnika neprofitne televizije i/ili radija, a osobito su važni, između ostalih i za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
U siječnju 2013. godine sklopljen  je Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2017. godine, kojim su, između ostalog, ugovorene programske obveze Hrvatske radiotelevizije da proizvodi, suproizvodi i objavljuje programe namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjima.