IPA 2010

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u sklopu programa IPA 2010 u partnerstvu s Nacionalnom Agencijom za suzbijanje trgovanja ljudima iz Rumunjske provodio je projekt „Jačanje sustava identifikacije žrtava trgovanja ljudima“ ukupne vrijednosti 200.000,00 eura. Projekt se provodio od 17.01. do 16.07.2013. godine.
Ciljevi ovog projekta su jačanje kapaciteta ključnih dionika u borbi protiv trgovanja ljudima te podizanje razine zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na trgovanje u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada.
 
Rezultati projekta:

 1. Identificirani glavni trendovi u području trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na pitanje povezanosti prisilne prostitucije, prisilnog rada i trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i u svrhu radne eksploatacije.

 2. Izrađene preporuke za učinkovitu identifikaciju žrtava i ojačavanje sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.

 3. Indikatori za procjenu utjecaja politika i mjera poduzetih u Republici Hrvatskoj u borbi protiv trgovanja ljudima te smjernice za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtvama trgovanja ljudima.

 4. Poboljšani kapacitet dionika (policijski službenici, suci, državni odvjetnici, državni inspektori, županijski koordinatori, predstavnici nevladinih organizacija i članovi mobilnih timova) koji su uključeni u proces identifikacije žrtava trgovanja ljudima.

 5. Kampanja za podizanje svijesti javnosti u svezi trgovanja ljudima, s posebnim naglaskom na potencijalne klijente žrtava.

 
Aktivnosti vezane uz rezultat 1:

 1. Razvijena metodologija za praćenje glavnih trendova u području trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na povezanost između prisilne prostitucije, prisilnog rada i trgovanja ljudima u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja.

 2. Provođenje analize statističkih podataka Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o identificiranim žrtvama trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.

 3. Provođenje analize podataka o identificiranim žrtvama prisilne prostitucije od Ministarstva unutarnjih poslova i žrtava prisilnog rada Državnog inspektorata u Republici Hrvatskoj.

 4. Vođenje intervjua s članovima PETRA mreže i relevantnim zaposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova na identifikaciji žrtava i mogućih prepreka u praksi glede povezanosti između prisilne prostitucije i prisilnog rada te trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i radne eksploatacije.

 5. Priprema izvješća koje je rezultat istraživanja provedenog kroz aktivnosti 2-4 s analizom identificirane slabosti i preporukama za unapređivanje sustava pomoći i podrške žrtvama trgovanja ljudima.

Aktivnosti vezane uz rezultat 2:

 1. Provođenje analize uspostavljenog sustava identifikacije žrtava u Republici Hrvatskoj.

 2. Izrada Protokola o suradnji i razmjeni podataka između relevantnih dionika (Ministarstvo unutarnjih poslova, Državni inspektorat, Ministarstvo socijalne politike i mladih, nevladine organizacije, socijalna skrb i druge institucije ili organizacije). Razvijene preporuke za „outreach“ rad, posebno za identifikaciju žrtava trgovanja djecom ili trgovanja osobama u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja.

 
Aktivnosti vezane uz rezultat 3:

 1. Priprema smjernica o identifikaciji, pomoći i zaštiti žrtvama trgovanja ljudima.

 2. Razvoj pokazatelja za procjenu utjecaja politika i mjera poduzetih u Republici Hrvatskoj u borbi protiv trgovanja ljudima.

 3. Predstavljanje smjernica.

 
Aktivnosti vezane uz rezultat 4:

 1. Provođenje analize potreba osposobljavanja policijskih službenika, zaposlenika Državnih odvjetništava, sudaca, Državnih inspektorata, županijskih koordinatora, mobilnih timova i nevladinih udruga na temu identifikacije potencijalnih žrtava trgovanja ljudima i progona počinitelja.

 2. Razvoj programa treninga na principu Trening trenera (ToT) i materijala za ciljane grupe.

 3. Provođenje seminara na bazi treninga za trenere za policijske službenike, zaposlenike Državnog odvjetništva, suce, nevladine organizacije i članove mobilnih timova, Državni inspektorat i županijske koordinatore na temu identifikacije žrtava trgovanja ljudima i progon počinitelja.

 
Aktivnosti vezane uz rezultat 5:

 1. Provođenje analize razine svijesti potencijalnih klijenata žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, kroz obavljanje ankete bazirane na intervjuima s potencijalnim klijentima žrtava trgovanja ljudima i pripremanja izvješća s preporukama.

 2. Priprema Kampanje podizanja razine svijesti za potencijalne klijente žrtve trgovanja ljudima.

 3. Priprema promotivnih materijala za ciljane skupine.