IPA 2012

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg

IPA 2012 POTPORA NACIONALNIM MANJINAMA NA LOKALNOJ RAZINI (3 komponente)

Komponenta 1 – Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini

Ugovor o uslugama, br. 2012-01-23-030101, ukupne vrijednosti 567.489,29 eura (od čega su 90% sredstva EU, a 10% sredstva  nacionalnog sufinanciranja), za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao korisnika provodila je zajednica ugovaratelja WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o.. Provedba projekta trajala je od 01. veljače 2016. do 01. kolovoza 2017. godine.
Cilj projekta bio je osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti identitet, kulturu i tradiciju. Svrha projekta bila je provedba potrebnih istraživačko-analitičkih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web-sučelja za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (UZPNM) kako bi se osigurali preduvjeti za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u provedbi praćenja UZPNM, kao i osigurali preduvjeti za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske.  

Projekt je službeno otvoren uvodnom konferencijom, koja je održana 31. ožujka 2016. godine u prostorijama Predstavništva Europske komisije u RH, Kući Europe, na kojoj su prezentirani ciljevi, svrha i glavne aktivnosti u sklopu projekta.

Aktivnosti projekta bile su sljedeće:

 • Provedba istraživanja, tzv. GAP analize

U okviru projekta provedena je GAP analiza (ili analize jaza) kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina iz perspektive samih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnika organizacija civilnog društva. Rezultati istraživanja objedinjeni su u publikaciji „Finalna sinteza rezultata integrirane GAP analize“;
U istraživanju, koje je provedeno tijekom 2016. godine, sudjelovalo je ukupno 356 ispitanika (91 predstavnik nacionalnih manjina, 152 vijeća nacionalnih manjina, 64 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i 49 udruga, LAG-ova i ostalih organizacija uključenih u lokalni razvoj i/ili prava nacionalnih manjina.

 • Razvoj alata za praćenje provedbe UZPNM

Web-sučelje, dostupno na adresi: https://pravanacionalnihmanjina.hr, izrađeno je s ciljem uključivanja perspektive vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u sustav praćenja UZPNM na nacionalnoj razini, a putem kojeg će vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u narednom razdoblju imati mogućnost izvještavati o provedbi UZPNM onako kako je oni vide.

 • Testiranje razine funkcionalnosti uspostavljenog alata (web-sučelja) za praćenje provedbe UZPNM.

Testiranje je provedeno u razdoblju od rujna do listopada 2016. godine, a u njemu je pozvano i sudjelovalo ukupno 70 vijeća i pojedinačnih predstavnika nacionalnih manjina. Testiranje funkcionalnosti web-sučelja nastavljeno je i tijekom edukacija u direktnom radu s budućim korisnicima.

 • 10 trodnevnih regionalnih edukacija predstavnika vijeća i pojedinačnih predstavnika nacionalnih manjina

Edukacije su provedene kroz 2 modula:

(1) Edukacije trenera lokalnih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje i evaluaciju UZPNM održane su u 5 regionalnih centara:  Osijek, 18.-20. siječnja 2017., Rijeka, 25.-27. siječnja 2017., Zagreb,01.-03. veljače 2017., Zadar, 08.-10. veljače 2017. i Bjelovar, 15.-17. veljače 2017. godine. U okviru ovih edukacija održane su i praktične vježbe rada na web-sučelju razvijenom u okviru ovog projekta.

(2) Edukacije trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za educiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na teme: suradnja za lokalni razvoj te jačanje savjetodavne uloge vijeća nacionalnih manjina u kontekstu lokalnog razvoja također su održane u 5 regionalnih centara, prema sljedećem rasporedu: Zagreb, 22.-24. veljače 2017., Osijek, 01.-03. ožujka 2017., Bjelovar, 08.-10. ožujka 2017., Rijeka, 15.-17. ožujka 2017. te Zadar, 22.-24. ožujka 2017. godine.

Ukupno je na radionicama sudjelovalo 202 članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

 • Izrada Priručnika za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina prvenstveno je namijenjen članovima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a zamišljen je kao edukativno pomagalo koje sažima pregled zaštite prava nacionalnih manjina u međunarodnom kontekstu, s posebnim osvrtom na europski kontekst, uz prikaz zakonodavnog okvira kojim se utvrđuje djelovanje vijeća, predstavnika i koordinacija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. 

Tijekom srpnja 2017. godine održano pet završnih konferencija projekta na lokalnoj razini i to: u Osijeku, 04. srpnja, u Bjelovaru, 05. srpnja, u Zagrebu, 06. srpnja, u Rijeci 11. srpnja i u Zadru, 13. srpnja. Regionalne konferencije imale su za cilj predstaviti rezultate provedenog projekta te potaknuti diskusiju o istima s relevantnim dionicima – vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, manjinskim i drugim udrugama te akademskim stručnjacima.
 
Linkove na publikacije izrađene u okviru projekta možete pronaći ovdje:

Rezultati GAP analize

Rezultati GAP analize (engleski)

Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Poveznicu na web-sučelje za izvještavanje možete pronaći ovdje:  https://pravanacionalnihmanjina.hr
 
Komponenta 2 – Nabava računalne opreme za implementaciju, nadzor i praćenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Ugovor o javnoj nabavi robe, br. 2012-01-23-030201, za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao korisnika provodila je tvrtka KING ICT d.o.o., ukupne vrijednosti 73.840,00 eura (85% iznosa sredstava iz programa IPA, a 15% bila su sredstva nacionalnog sufinanciranja).  Ugovorom je nabavljeno 80 računala za potrebe vijeća nacionalnih manjina u svrhu implementacije, nadzora i praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Članovi vijeća nacionalnih manjina za koja je nabavljena računalna oprema pohađali su regionalne edukacije za jačanje kapaciteta vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje i evaluaciju UZPNM te za educiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na teme: suradnja za lokalni razvoj te jačanje savjetodavne uloge vijeća nacionalnih manjina u kontekstu lokalnog razvoja, osmišljene kao komplementarne ovom projektu, a provedene u okviru komponente 1– Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini (za više informacija pogledati tekst o komponenti 1).
 
Komponenta 3 – Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Ugovor o uslugama, br. , ukupne vrijednosti 679.278,35 eura (od čega su 90% sredstva EU, a 10% sredstva  nacionalnog sufinanciranja), za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao korisnika provodila je zajednica ugovaratelja ECORYS Hrvatska d.o.o. i Centar za mirovne studije. Provedba projekta trajala je od 01. veljače 2017. do 01. kolovoza 2018. godine.

Cilj projekta bio je osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti identitet, kulturu i tradiciju. Svrha projekta bila je provedba potrebnih istraživačko-analitičkih, prezentacijskih i edukacijskih aktivnosti te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web-sučelja za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma,  za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećeg Akcijskog plana kako bi se ispunili preduvjeti za integraciju Roma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Uvodna konferencija projekta održana je u Zagrebu, 15. ožujka 2017. godine na kojoj su prezentirani ciljevi, svrha i glavne aktivnosti u sklopu projekta.
Aktivnosti projekta bile su sljedeće:

 • Istraživanje baznih podataka za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećeg Akcijskog plana, koje se odvijalo u dvije faze (predistraživanje i istraživanje).

 
Ciljevi predistraživanja bili su: utvrditi lokacije na teritoriju RH na kojima živi 30 i više pripadnika romske nacionalne manjine (metode koje su se koristile bile su eksterna (ekspertna) identifikacija – podaci iz Popisa stanovništva, i ostale literature, istraživanja, UNDP atlas i sl.) i interna identifikacija (ključne romske figure procjenjivale su tko su Romi, gdje i koliko ih ima u tri kruga konzultacija); opisati stanovništvo u svakoj zajednici (lokacija, broj romskih kućanstava, jezik, imena ključnih osoba u zajednici i sl.); opisati zajednice (udaljenost od javnih usluga – bolnica, škola, vrtića i sl., komunalna infrastruktura, prometna povezanost); prikupiti podatke za uzorkovanje u istraživanju (gdje i koliko Roma uključiti u anketno istraživanje kako bi uzorak bio reprezentativan). Predistraživanje je provedeno od 25. svibnja do 10. lipnja 2017. godine.

Metode istraživanja korištene u predistraživanju bile su popunjavanje predložaka za mapiranje, što je uključivalo razgovore s ključnim osobama u romskim zajednicama (3 osobe po zajednici) i promatranje (opažanje vidljivih karakteristika lokaliteta poput prometne povezanosti, ekoloških problema i sl. Nadalje, provedeni su intervjui sa 67 ključnih osoba u romskim zajednicama. Predistraživanjem je identificirano i mapirano ukupno 134 lokaliteta u 15 županija RH na kojima živi više od 30 pripadnika romske nacionalne manjine, a mapiranjem je utvrđeno da na tih 134 lokaliteta živi ukupno 24.524 stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine u ukupno 4.599 kućanstava. Također, identificirana su 4 tipa romskih naselja – koncentrirano samostalno naselje, koncentrirano rubno naselje, koncentrirano naselje unutar grada ili sela i disperzirani lokalitet.

Istraživanje se provodilo sa sljedećim ciljevima: definirati polazne vrijednosti za mjerenje učinka Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; utvrditi glavne probleme romskog stanovništva na pojedinim lokacijama; definirati potrebe romskih zajednica, kao i prepreke uključivanju romske nacionalne manjine u na lokalnoj, odnosno regionalnog i nacionalnoj razini. U istraživanju su korištene sljedeće metode: ankentiranje romskog stanovništva u zajednicama na reprezentativnom uzorku u svim zajednicama u kojima žive, 1.550 romskih kućanstava; intervjui s predstavnicima relevantnih institucija na razini lokalne i regionalne samouprave (141 osoba intervjuirana); fokus grupe s predstavnicima jedinica regionalne samouprave i drugih relevantnih institucija (policije, centara za socijalnu skrb, HZJZ i sl. (73 osobe). Istraživanje je provedeno u razdoblju od 23. listopada do 07. studenog 2017. godine.

 • Nacionalna (u Zagrebu) i regionalne (u Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji) prezentacije rezultata istraživanja.
 • ​Razvoj efikasnog web baziranog seta „on-line alata“ za praćenje provedbe NSUR 2013. – 2020. i pratećeg Akcijskog plana.

 
U sklopu projekta razvijeno je web-sučelje, dostupno na adresi: https://nsur.hr, kao alat za praćenje koji se sastoji od pregleda akcijskih planova s poveznicama na strateška područja Nacionalne strategije za uključivanje Roma te mogućnošću unosa provedbenih mjera, indikatora i njihovih vrijednosti. Web-sučelje sadrži tri razine: (1) razina Nacionalne strategije za uključivanje Roma, koja služi dugoročnom praćenju pokazatelja učinka definiranih samom Strategijom te obilježja romske populacije, prikupljenih istraživanjem baznih podataka; (2) razina pojedinačnog akcijskog plana – dio web-sučelja koji će poslužiti kao platforma za izradu godišnjih izvješća o provedbi i na kojem svaki od nositelja unosi podatke o provedbi mjera; (3) razina Okvira EU za nacionalne strategije uključivanja Roma – dio koji je također predviđen kao platforma za izvještavanje po navedenom Okviru. Nositeljima mjera (tijela središnje državne uprave), jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pojedinim organizacijama romskog civilnog društva izrađena su korisnička imena i lozinke za pristup web-sučelju, a i iste su i navedenim tijelima distribuirane tijekom faze testiranja web-sučelja.
 

 • Testiranje razine funkcionalnosti uspostavljenih web-baziranih „on line alata“ za praćenje.
 • Regionalne fokusirane grupe – s ciljem definiranja regionalnih/lokalnih prioritetnih implementacijskih mjera, u Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.
 • Treninzi za zaposlenike tijela regionalne/lokalne samouprave i državne uprave te romske aktiviste (zadužene za izvještavanje o provedbi NSUR-a) o upotrebi web baziranih „on-line alata“.
 • Publikacija rezultata istraživanja i publikacija priručnika za korištenje web-sučelja do kraja provedbe projekta.

 
Rezultati istraživanja objavljeni su u kolovozu 2018. godine u publikaciji Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka. Publikacija je tiskana na hrvatskom (700 primjeraka), engleskom (250 primjeraka) i romani chib jeziku (200 primjeraka).

Priručnik za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj objavljen je u kolovozu 2018. godine, na hrvatskom (700 primjeraka), engleskom (250 primjeraka) i romani chib jeziku (200 primjeraka).

Obje publikacije dostupne su i u PDF verziji, na dolje navedenim linkovima za preuzimanje.  
 
Linkovi na publikacije izrađene u okviru projekta:

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka
Roma Inclusion in the Croatian Society - a Baseline Data Study
Inkluzia e Romengiri ano hrvatskakoro amalnipe - rodljaripe e bazakere evidentongoro
 

Linkovi na Priručnik za praćenje:

Priručnik za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma
The National Roma Integration Strategy Monitoring Manual
Lil instrukciengoro vašo deletipe e Nacionalnikane strategiakoro vašo inkluzipe e Romengoro ani Republika Hrvatska 

Poveznicu na web-sučelje za izvještavanje možete pronaći ovdje:  https://nsur.hr