Uvod

Republika Hrvatska osigurava prava svim nacionalnim manjinama, sukladno najvišim međunarodnim standardima, te sukladno međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina koji su ugrađeni u Ustav Republike Hrvatske i ostale propise u Republici Hrvatskoj kojima se reguliraju prava i zaštita nacionalnih manjina. Romi u Republici Hrvatskoj priznati su kao nacionalna manjina i imaju sva prava kao i ostale nacionalne manjine.

U cilju poduzimanja mjera za poboljšanje uvjeta života romske nacionalne manjine i njihovog uključivanja u društveni i javni život, usporedo s provođenjem Nacionalnog programa za Rome iz 2003. godine, Republika Hrvatska izrazila je spremnost da zajedno s još nekoliko europskih zemalja (Bugarska, Češka, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovačka, Srbija i Crna Gora) pristupi Desetljeću za uključivanje Roma 2005.-2015., koje su pokrenuli Svjetska banka i Institut Otvoreno društvo. Time se ujedno primjenjuju osnovni ciljevi Milenijskog razvoja Ujedinjenih naroda i Programa socijalnog uključivanja Europske unije na programu namijenjenom najranjivijoj manjinskoj populaciji u Europi, Romima.

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Desetljeća, izradila je svoj Akcijski plan i preuzima obvezu za njegovo provođenje u narednih deset godina. Akcijski plan za Republiku Hrvatsku komplementaran je Nacionalnom programu za Rome iz 2003. godine i njime se potiče rješavanje teškoća s kojima se suočava romska populacija u četiri područja: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i stanovanje. Mjere predviđene u Akcijskom planu pridonijet će uklanjanju dugogodišnje marginalizacije i diskriminacije romske manjine, te iskorjenjivanju siromaštva, a shodno gospodarskom razvoju i osiguravanje višeg životnog standarda. U sva četiri područja posebna pozornost se posvećuje pravima djece i žena, njihovom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, te uključivanju Roma u svekolike oblike rada. Time Vlada Republike Hrvatske izražava spremnost preuzeti daljnje obveze za svladavanjem teškoća s kojima se suočava romska nacionalna manjina dugi niz godina, što je slučaj i s gotovo svim drugim europskim državama.

Akcijski plan Desetljeća za Rome izgrađen je sukladno preporukama Upravnog odbora Desetljeća, te sadržava cilj koji se želi postići u svakom području, mjere, pokazatelje kojima će se pratiti ostvarenje mjera, nositelje i način praćenja, uz potrebna sredstva za realizaciju mjera. U tabeli se navode i podaci, raspoloživi i one koje treba prikupiti, te rokovi, kako za čitavo Desetljeće, tako i za 2005. godinu. Napominjemo da se u tabelarnom tekstu Akcijskog plana navodi i povezanost s temeljnim odrednicama, a to su: borba protiv diskriminacije, borba protiv siromaštva i ravnopravnost spolova. Na taj je način tekst koji donosi Vlada Republike Hrvatske komplementaran po načinu izrade tekstovima svih drugih zemalja sudionica Desetljeća.

Ministarstva i druga državna tijela koji su nositelji pojedinih zadataka utvrdit će tijekom svake od deset godina Desetljeća mjere za narednu godinu i podnositi ih na usvajanje Povjerenstvu za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Ujedno su svi nositelji mjera dužni pojedinačno planirati potrebna sredstva za provedbu mjera na svojim stavkama, koja će se osiguravati u državnom proračunu Republike Hrvatske. Prema procjeni ministarstava u narednih deset godina bit će potrebno osigurati 60.845.700,00 kuna za ostvarivanje predviđenih mjera, od čega je za 2005. godinu u Državnom proračunu osigurano potrebnih 2.852.000,00 kuna za ostvarivanje predviđenih mjera. Treba napomenuti da za neke mjere još nije moguća procjena. Napominjemo da se očekuju i donacije. Upravni odbor Desetljeća utemeljio je Fond za financiranje mjera u području obrazovanja u kojem je do sada osigurano više od 42 milijuna eura. Iz Fonda će se financirati programi koje predlože pojedine zemlje članice Desetljeća, kao i određeni projekti na prijedlog romskih udruga.

U nastavku se daje Akcijski plan po područjima.

Preuzmite .pdf datoteku