Očuvanje tradicijske kulture Roma

Ciljevi:

 1. Izgradnja dvaju romskih centara
 2. Poticanje i pružanje financijske pomoći romskim udrugama za programe iz područja kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, izdavaštva i informiranja
 3. Organiziranje tečajeva tradicijske romske glazbe i običaja
 4. Organiziranje športskih aktivnosti
 5. Promocija romske kulture i stvaralaštva putem medija

Romi nisu homogena skupina. Međusobne različitosti otežavaju im određivanje vlastitog nacionalnog identiteta i očuvanje tradicijske kulture. Stoga bi posebnu pozornost trebalo posvetiti izvornoj romskoj kulturi, tradicijskim običajima, umjetničkom stvaralaštvu i jeziku.

Različit jezik kojim Romi govore te razvijena pretežito usmena književnost, ukazuju na potrebu standardiziranja jezika i pisma, njegovu dosljednu primjenu u knjigama, medijima, tisku, svakodnevnom saobraćanju, a naročito u školi, te potrebu razvijanja izdavačke djelatnosti. Njegovanjem tradicijski prisutne nadarenosti Roma za glazbu i ples te prezentacija njihovog stvaralaštva putem medija može promijeniti stereotipe romske okoline te pridonijeti njihovoj afirmaciji.

Romi su, kao i druge nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sredstva za njegovanje vlastitog kulturnog stvaralaštva dijelom ostvarivali iz državnog proračuna. Do 2003. godine programi su se financirali putem Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, a o rasporedu sredstava namijenjenih nacionalnim manjinama od 2003. godine odlučuje Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj je registrirano tridesetak romskih udruga.

Cilj:

Stvaranje pretpostavki za organiziranje rada romskih kulturno-umjetničkih društava, uključivanje što većeg broja Roma u njihov rad, afirmacija romske kulture i stvaralaštva, stvaranje uvjeta za njihovo očuvanje i razvijanje; uključivanje Roma u aktivnosti medija; tiskanje romskog rječnika i gramatike, te izgradnja dvaju višenamjenskih romskih centara tijekom narednih pet godina.
 

Mjere:

 1. Izgradnja dvaju romskih višenamjenskih centara.

  Izgradit će se po jedan romski centar u Zagrebu i Čakovcu. U njima će se održavati različite aktivnosti romskih udruga i organizirati rad kulturno-umjetničkih društava, održavati društvene aktivnosti romskog i ostalog stanovništva, aktivnosti usmjerene na osposobljavanje Roma, tečajevi opismenjivanja odraslih, zdravstveno i drugo prosvjećivanje, promocija i zaštita ljudskih i manjinskih prava te druge aktivnosti.

  Nositelj: Grad Zagreb i Grad Čakovec, u suradnji s Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
  Rok : do kraja 2004. godine,
  Sredstva: Iz sredstava Državnog proračuna za 2002. godinu, Ured za nacionalne manjine doznačio je za ovu namjenu 1.000.000,00 kuna Gradu Zagrebu i 100.000,00 kuna za kulturni centar u Čakovcu. Iz državnog proračuna 2.000.000,00 kuna u 2004. godini. Ostatak sredstava osigurat će se u suradnji s gradovima Zagrebom i Čakovcem, te donacijama.

 2. Stvaranje prostornih uvjeta za djelovanje Roma do izgradnje romskih centara, te u drugim sredinama na čijem području žive Romi.

  Poticat će se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima Romi žive i druge čimbenike da osiguraju uvjete za djelovanje romskih kulturno-umjetničkih društava i drugih oblika djelovanja Roma navedenih u mjeri 1., pri školama, domovima kulture ili drugim institucijama.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, županije, gradovi i općine u kojima Romi žive, romske udruge
  Rok: 2004. godina
  Sredstva: 200.000,00 kuna, Ured za nacionalne manjine, donacije

 3. Financiranje programa romskih udruga iz područja kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, izdavaštva i informiranja.

  Nastavit će se financiranje programa romskih udruga iz područja kulturnog amaterizma, te kulturnih manifestacija, izdavaštva i informiranja. Pritom će se poticati i djelovanje kulturno-umjetničkih amaterskih društava na svim područjima Republike Hrvatske na kojima žive Romi, kako bi se ta društva osposobila i razgranala te u svoj rad uključila što više mladih Roma.

  Nositelj: Savjet za nacionalne manjine, romske udruge, županije, gradovi i općine u kojima Romi žive, Ured za nacionalne manjine
  Rok: svake godine prema usvojenom programu Savjeta za nacionalne manjine
  Sredstva: prema raspodjeli Savjeta za nacionalne manjine, donacije

 4. Organiziranje tečajeva tradicijske romske glazbe i običaja. Financijski će se pomagati održavanje tečajeva tradicijske romske glazbe, plesa i romskih običaja za mlade Rome, s ciljem njihovog očuvanja. Tečajeve će provoditi kulturno-umjetnička društva Roma.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, županije, gradovi i općine u kojima Romi žive, romske udruge, Ministarstvo kulture, Ministarstvo prosvjete i športa
  Rok: 2004. godina i dalje prema usvojenom programu Savjeta za nacionalne manjine Sredstva: 100.000,00 kuna, Ured za nacionalne manjine

 5. Organiziranje športskih aktivnosti. U suradnji s romskim udrugama te već postojećim i novim športskim društvima Roma, organizirat će se športske aktivnosti za uključivanje što većeg broja mladih Roma. Također će se, Rome koji pokažu interes i talent za određene sportove, uključiti u rad športskih klubova.

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, županije, gradovi i općine u kojima Romi žive, romske udruge, športska društva
  Rok: početak programa u 2004. godini
  Sredstva: 200.000,00 kuna iz državnog proračuna za 2004. godinu, te sredstva udruga i donacije

 6. Afirmiranje romske kulture, prava i običaja putem medija, te odgojem i obrazovanjem: - uključivanjem u nastavne programe dodatnih sadržaja o kulturi i načinu života Roma, te o njihovim pravima kao nacionalnoj manjini
  - programima za stvaranje pozitivne predodžbe o Romima putem medija (plakati, posteri, spotovi na TV-u, te prilozi na radiju i u tisku)
  - organiziranjem dana kulture Roma (prezentacija filmova, glazbe, književnosti, likovnih djela i sl., s ciljem afirmiranja njihovoga kulturnog stvaralaštva

  Nositelj: Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo kulture, Ured za nacionalne manjine, kulturne institucije i mediji
  Rok: tijekom 2003. godine i dalje kontinuirano
  Sredstva: 300.000,00 kuna u 2004. godini

 7. Organiziranje seminara za novinare o afirmaciji Roma putem medija.

  Organizirat će se najmanje jedan seminar godišnje za novinare u sklopu kojeg će ih se upoznati s:
  - pravima pripadnika romske nacionalne manjine
  - negativnim učincima stereotipa i predrasuda te načinom afirmacije pozitivnih aspekata i izjednačenog i objektivnog izvješćivanja o Romima u medijima

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, udruge novinara, romske udruge
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: 400.000,00 kuna

 8. Osposobljavanje i školovanje Roma za njihovo sudjelovanje i zapošljavanje u medijima.

  To se namjerava postići:
  - stipendiranjem studenata Roma na studiju novinarstva i drugim studijima
  - organiziranjem tečajeva za Rome koji se žele baviti novinarstvom

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, u suradnji s Ministarstvom znanosti i tehnologije, fakulteti, službe za zapošljavanje romske udruge, udruge novinara
  Rok: tijekom 2004. godine i dalje kontinuirano
  Sredstva: u 2004. godini 100.000,00 kuna

 9. Organiziranje okruglih stolova o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima, s predstavnicima medija i predstavnicima Roma

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, Savjet za nacionalne manjine, udruge novinara, elektronički mediji, romske udruge
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: 100.000,00 za 2004. godinu

 10. Provedba istraživanja nezavisnih stručnjaka o Romima u medijima.

  Ured za nacionalne manjine inicirat će tijekom 2004. godine provođenje istraživanja nezavisnih stručnjaka ili institucija o Romima u medijima.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, udruge novinara, elektronički mediji, romske udruge
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: 200.000,00 kuna za 2004. godinu

 11. Financiranje posebnih emisija na Hrvatskom radiju i televiziji, te na drugim lokalnim medijima, o Romima na romskom jeziku.

  U suradnji s Hrvatskom radio-televizijom i drugim lokalnim medijima, namjera je osigurati dva puta mjesečno emitiranje 20-minutnih emisija za romsku manjinu. Tendencija je osmisliti emisiju koju bi, nakon nužne edukacije, uređivali i pripremali sami Romi.

  Nositelj: Ured za nacionalne manjine, HRT, ostali elektronički mediji
  Rok: tijekom 2004. godine
  Sredstva: 1.000.000,00 kuna za 2004. godinu

 12. Financiranje romskih listova i časopisa.

  Financirat će se romski list, otvoren za sve romske udruge, u kojem će se objavljivati informacije zanimljive romskoj populaciji u Hrvatskoj, ali i ostalima koji žele bolje upoznati Rome i saznati više o njima. Također će se financirati list za mlade Rome u čijoj će pripremi i oni sudjelovati.

  Nositelj: Savjet za nacionalne manjine, romske udruge
  Rok: tijekom 2004. godine i dalje prema odluci Savjeta za nacionalne manjine
  Sredstva: prema odluci Savjeta za nacionalne manjine