Suzbijanje diskriminacije i pravna pomoć

Ciljevi:

 1. Praćenje pojava diskriminacije i predlaganje mjera za njihovo suzbijanje
 2. Pružanje pravne pomoći Romima u ostvarivanju različitih prava

Republika Hrvatska je Kaznenim zakonom sankcionirala kazneno djelo svakog oblika diskriminacije. To znači da je kaznenim djelom kvalificirano pravljenje razlike između pojedinaca i skupina prema rasi, boji kože, vjeri ili etničkoj pripadnosti, te na temelju toga davanje prednosti ili uskraćivanja prava nekoj skupini. Radi se o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti, a za pokretanje postupka ovlašteno je državno odvjetništvo. Kod ovog kaznenog djela potrebno je dokazati namjeru diskriminacije. Stoga je slučajeve fizičkih napada na Rome (a i ostale građane) vrlo teško sankcionirati po ovoj osnovi. Kod kaznenih djela fizičkog napada kod kojih ne postoji neposredna povezanost počinitelja i žrtve, vrlo je teško, a ponekad i nemoguće, utvrditi počinitelje takvog djela, te izostaje njihovo sankcioniranje.

Kontinuiranim, sustavnim praćenjem stanja ostvaruje se mogućnost pravodobnog prepoznavanja diskriminacijskog ponašanja i poduzimanja mjera za otklanjanjem pojava diskriminacije, te za daljnju dogradnju zakonodavstva u pravcu uspostave učinkovite zaštite građana od diskriminacije.

Jedan od izrazitih problema kod ostvarivanja različitih prava je nedovoljna educiranost građana, što je posebno izraženo kod romske populacije. Problem je dodatno složen zbog nepostojanja službe besplatne pravne pomoći koja bi omogućila lakše ostvarivanje prava pred državnim i sudbenim tijelima, kao i pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pred pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Ovaj problem posebno pogađa romsku populaciju, kako zbog niske razine obrazovanja, tako i zbog kulturoloških razloga. Stoga je potrebno poduzeti dugoročne mjere za trajno uređivanje ovog pitanja, te određene ad hoc mjere kojima će se uspostaviti privremeni oblici pomoći u ostvarivanju pojedinih prava.

Osim toga, Romi koji trebaju ostvariti pojedina prava, izloženi su nadripisarstvu pojedinih osoba iz svoje sredine koje ne prijavljuju zbog teškoća u komunikaciji s tijelima državne uprave.
 

Cilj:

Tijekom tri godine osigurati za Rome pružanje besplatne pravne pomoći, u okviru cjelovite službe pravne pomoći, neovisne od sudbene vlasti, odnosno od tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 

Mjere:

 1. Praćenje pojave diskriminacije Roma i poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje i sankcioniranje počinitelja takvih pojava. Praćenje primjene zakonskih rješenja usmjerenih na suzbijanje diskriminacije i po potrebi predlaganje odgovarajuće izmjene zakona u cilju njihove veće učinkovitosti.

  Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za ljudska prava, nevladine druge,
  Rok: 2004. i 2005. godine
  Sredstva: nisu potrebna

 2. Organiziranje pružanja pravne pomoći za Rome u postupcima ostvarivanja Ustavom i zakonima zajamčenih prava, putem odvjetnika u županijama u kojima Romi žive. Navedeno je potrebno organizirati do zakonske uspostave službe pravne pomoći.

  Provedbu mjere organizirat će i pratiti Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, a sredstva za njeno provođenje planirat će Ured za nacionalne manjine.

  Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Hrvatska odvjetnička komora, uredi državne uprave, Ured za nacionalne manjine
  Rok: lipanj 2004.
  Sredstva: 200.000,00 kuna tijekom 2004. godine

 3. Zakonsko uređenje organiziranja rada i financiranja sustava pravne pomoći.

  Nositelj: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
  Rok: tri godine
  Sredstva: nisu potrebna

 4. Suzbijanje eventualne diskriminacije policije prema Romima.

  Svaka diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina, a posebice Roma, (bez obzira na to manifestira li se na individualnoj, kulturološkoj ili institucionalnoj razini), unutar policijske službe mora biti prepoznata i suzbijana od strane disciplinskih tijela Ministarstva unutarnjih poslova.

  Nositelj: Ministarstvo unutarnjih poslova
  Rok: kontinuirano
  Sredstva: nisu potrebna