Usklađenost programa s međunarodnim ugovorima

Ciljevi:

 1. Ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava Roma
 2. Praćenje međunarodnog sustava zaštite Roma
 3. Praćenje politike prema Romima u drugim zemljama
 4. Sudjelovanje u izgradnji međunarodnog sustava zaštite Roma
 5. Usklađivanje zakonodavstva s propisima Europske unije i dokumentima Vijeća Europe

Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava", propisano je člankom 140. Ustava Republike Hrvatske.

Osim ugovornim obvezama, Hrvatska je međunarodno vezana i ostalim međunarodnopravnim obvezama koje potječu iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Za ostvarivanje prava Roma osobito su značajni sljedeći međunarodni ugovori i dokumenti :

A. DOKUMENTI UJEDINJENIH NARODA:

 1. Opća deklaracija o ljudskim pravima, iz 1948. godine
 2. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, iz 1966. godine
  i Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 1966. godine
 3. Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, iz 1966. godine
 4. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, iz 1965. godine
 5. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama, iz 1979. godine i Fakultativni protokol uz Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama, iz 1999. godine
 6. Konvencija o pravima djeteta, uz 1989. godine i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji, iz 2000. godine
 7. Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih ili jezičnih manjina, iz 1992. godine

B. DOKUMENTI VIJEĆA EUROPE

Vijeće Europe veliki dio svojih aktivnosti posvećuje zaštiti ljudskih prava te, osobito, zaštiti manjina. Pravna obveznost tih dokumenata različita je s obzirom na to radi li se o ugovornim obvezama koje je Hrvatska izrijekom preuzela ili se radi o obvezama temeljem ovlaštenja tijela Vijeća Europe.
Vijeće Europe predstavlja organizaciju čije se aktivnosti protežu na zaštitu ljudskih prava i demokracije, očuvanje i razvoj europskog kulturnog identiteta i rješavanje društvenih problema, kao što su zaštita manjina i borba protiv ksenofobije, zaštita okoliša i slično.

Unutar navedenog djelokruga, nastao je niz dokumenata koji se, između ostaloga, odnose i na zaštitu Roma, te koji su za Republiku Hrvatsku, kao članicu Vijeća Europe, obvezujući. To su:

 1. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (tzv. Europska konvencija o ljudskim pravima), iz 1951. godine i dodatni protokoli
 2. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, iz 1995.
 3. Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, iz 1992.
 4. Preporuke Odbora ministara i drugih tijela Vijeća Europe koje se odnose na posebna pitanja vezana uz Rome:
  a) Preporuka Odbora ministara Rec(2000) 4 – Načelne smjernice o obrazovnoj politici glede romske/ciganske djece u Europi, iz 2000.
  b) Preporuka Odbora ministara Rec(2001) 17 o poboljšanju gospodarskog položaja i zapošljavanja Roma/Cigana i nomada u Europi, iz 2001.
 5. Preporuka Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) o borbi protiv rasizma i nesnošljivosti protiv Roma/Cigana, iz 1998.
 6. Specifične preporuke Odbora ministara Vijeća Europe i Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti u okviru procesa praćenja provedbe obveza koje se odnose na Republiku Hrvatsku:
  a) Rezolucija Odbora ministara ResCMN(2002) 1 o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Hrvatske, iz 2002.
  b) Drugo izvješće Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI) o Hrvatskoj CRI (2001)34, iz 2001.

Osim navedenih potrebno je uvažavati obveze koje proizlaze iz dokumenata drugih međunarodnih organizacija i tijela.

Mjere:

 1. Stalno praćenje ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava Roma i aktivno sudjelovanje u kreiranju međunarodnog sustava zaštite Roma u multilateralnim organizacijama (Organizacija Ujedinjenih naroda, Vijeće Europe, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Europu itd.), te izvještavanje o provedbi Nacionalnog programa za Rome u Republici Hrvatskoj.

  Nositelj: Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za europske integracije Odjel za ljudska prava, Ured za ljudska prava, Ured za nacionalne manjine
  Rok: po donošenju Nacionalnog programa
  Sredstva: nema posebnih izdataka

 2. Praćenje politike prema Romima u drugim, osobito susjednim državama, i prikupljanje podataka s ciljem poboljšanja međunarodne suradnje u zaštiti ljudskih i manjinskih prava Roma.

  Nositelj: Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za europske integracije Ured za nacionalne manjine
  Rok: 2004. godina i kontinuirano
  Sredstva: nema posebnih izdataka

 3. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim konvencijama i paktovima na području ljudskih prava uključujući izvještavanje o ljudskim pravima Roma.

  Nositelj: Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za europske integracije
  Rok: 2004. godina i kontinuirano
  Sredstva: nema posebnih izdataka

 4. Praćenje procesa usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije i Vijeća Europe.

  Nositelj: Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo za europske integracije, Ministarstvo vanjskih poslova
  Rok: 2004. godina i kontinuirano
  Sredstva: nema posebnih izdataka