Praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

Ciljevi:

  1. Vrednovanje primjene mjera Programa
  2. Predlaganje izmjena i dopuna Programa


Cilj:

Donošenje Programa koji će omogućiti poboljšanje uvjeta življenja Roma u Republici Hrvatskoj, njihovu bržu i lakšu integraciju u društvo, a da pritom očuvaju kulturološke posebnosti.

Provedba programa će se sustavno pratiti, te po potrebi predlagati njegove izmjene i dopune.
 

Mjere:

Mjerama Programa potiče se razvoj tolerancije između Roma i ostalog stanovništva te uči prihvaćanje različitosti i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava.

1. Vlada Republike Hrvatske osnovat će, na prijedlog Ureda za nacionalne manjine, Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, kojeg čine:

- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva
- jedan predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova
- jedan predstavnik Ministarstva vanjskih poslova
- jedan predstavnik Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
- jedan predstavnik Ministarstva za europske integracije
- jedan predstavnik Ministarstva zdravstva
- jedan predstavnik Ministarstva prosvjete i športa,
- jedan predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi
- jedan predstavnik Ministarstva kulture
- jedan predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
- jedan predstavnik Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
- jedan predstavnik Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
- jedan predstavnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
- jedan predstavnik Međimurske županije
- jedan predstavnik Grada Zagreba
- jedan predstavnik nevladinih udruga iz područja ljudskih prava
- sedam predstavnika iz reda romskih vijeća, na lokalnoj i regionalnoj razini, te romskih udruga
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
Povjerenstvo za praćenje provedbe Programa jednom godišnje, na temelju izvješća pojedinih ministarstava i drugih državnih tijela te drugih nositelja provedbe mjera, sastavlja i podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o provedbi Programa.
Nositelj: Vlada Republike Hrvatske
Rok: mjesec dana od donošenja Programa
Sredstva: 100.000,00 kuna

2. Tijela državne uprave planirat će sredstva za provedbu mjera koje nisu obuhvaćene njihovom redovnom djelatnošću u državnom proračunu za 2004. godinu