Bošnjaci

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 31.479 (0,73 %) pripadnika bošnjačke nacionalne manjine (2001. bilo je popisano 20.755 ili 0,47%).Najviše Bošnjaka živi na području Grada Zagreba, Istarske i Primorsko-goranske županije.
 
Prema Zakonu o udrugama (N.N. br. 70/97 i 106/97) registrirano je 15 nevladinih udruga bošnjačke nacionalne manjine kako slijedi:
 
 • Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak
 • Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula
 • Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko – goransku županiju, Rijeka
 • Bošnjačka nacionalna zajednica  za Grad Zagreb i  Zagrebačku županiju, Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica  Zadarske županije, Zadar
 • Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske “SABAH”, Zagreb
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “Sevdah” Zagreb,
 • KUD “ Bosna” Istarske županije, Pula
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “Nur” Sisak
 • KUD Bušnjaka ” Preporod”, Dubrovnik
 • Bošnjački KUD “Ljiljan”, Drenovci
 • KUD Bošnjaka” Srma” Umag
 • Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske navedenim udrugama financijski se pomažu različiti programi nevladinih udruga Bošnjaka koje ostvaruju programe kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, te programe informiranja tiskanjem mjesečnika “Preporodov journal”, i “Sabah info”, četveromjesečnika “Behar”, tromjesečnika “Bošnjački glas”, jednog broja časopisa “Bošnjačka pismohrana” i polugodišnjeg dječjeg lista “Jasmin,”. U okviru programa izdavaštva tiskaju se brojni naslovi knjiga iz povijesti i kulture bošnjačke nacionalne manjine.
                       
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini  raspoređeno je za udruge bošnjačke nacionalne manjine 1.920.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Pripadnici bošnjačke nacionalne manjine imaju izabrana 23 vijeća i 15 predstavnika bošnjačke nacionalne manjine.
 
U Hrvatskome saboru interese bošnjačke nacionalne manjine predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, slovensku, makedonsku,  i crnogorsku nacionalne manjine).
 
Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u Preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Bošnjaci.