Talijani

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 17.807 pripadnika talijanske nacionalne manjine. Najviše Talijana živi na području Istarske, Primorsko–goranske i Požeško–slavonske županije te na području Grada Zagreba.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 19. rujna 1997. godine donio Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, koji je potpisan u Zagrebu 5. studenoga 1996. godine.

Talijanska nacionalna manjina jedina je od svih manjina u Hrvatskoj koja ima svoje dnevne novine, profesionalno kazalište i znanstvenu instituciju, što se sve financira iz državnog proračuna.

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomažu programi četiri nevladine udruge nacionalne manjine Talijana: Talijanska unija Rijeka, Novinsko-izdavačka ustanova „Edit“ Rijeka, Centar za povijesna istraživanja Rovinj i Talijanska drama Rijeka. Djelatnosti navedenih udruga i ustanova financira Republika Hrvatska i Republika Slovenija u omjeru 80:20, osim Centra za povijesna istraživanja Rovinj, kojeg financiraju u omjeru 70:30.

Talijanska unija – Unione Italiana, Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Uljarska 1/IV, središnja je udruga pripadnika nacionalne manjine Talijana, utemeljena u Rijeci 1943. godine (upis u Registar udruga Republike Hrvatske je u postupku, a prethodno je bila upisana u Registar društvenih organizacija Republike Hrvatske 11. rujna 1991. godine).

Talijanska unija ostvaruje kulturne programe s ciljem očuvanja i razvijanja nacionalnog i kulturnog identiteta i objedinjuje više od 45 zajednica Talijana. To su zajednice Talijana u: Opatiji, Labinu, Bujama, Cresu, Novigradu, Krasici, Vodnjanu, Fažani, Rijeci, Galižani, Livadama, Grožnjanu, Lovranu, Malom Lošinju, Momjanu, Baderni, Motovunu, Vrsaru, Poreču, Buzetu, Pazinu, Badljevini, Puli, Rovinju, Savudriji, Babici, Umagu, Labincima, Šišanu, Šterni, Zrnju, Splitu, Taru, Balama, Brtonigli, Novoj Vasi, Višnjanu, Vižinadi, Zadru i Kutini, Lipiku, Moščeničkoj Dragi, Kasteliru, Oprtlju, Krku.

NIU „Edit“ javna ustanova sa sjedištem u Rijeci, Zvonimirova 20a, upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci 9. svibnja 1994. godine.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske iz 2001. godine osnivačka prava nad Novinsko-izdavačkom ustanovom „Edit“ Rijeka prenesena su na Talijansku uniju Rijeka.

Novinsko-izdavačka ustanova „Edit“ iz Rijeke za pripadnike talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i pretplatnike u Italiji (na temelju suradnje Talijanske unije iz Rijeke i Narodnog sveučilišta iz Trsta) izdaje sljedeće tiskovine: dnevno informativne novine „La Voce del Popolo“ koje su počele izlaziti još 1944. godine, časopis za djecu „Arcobaleno“ utemeljen 1948. godine pod imenom „Il Pioniere“, reviju „Panorama“ utemeljenu 1952. godine, u zamjenu za neke tadašnje revijalne publikacije i književni tromjesečni časopis „La Battana“ utemeljen 1964. godine, a jednom godišnje izlazi pedagoška revija „Scuola Nostra“. Drugi oblik djelatnosti „Edita“ predstavlja izdavanje udžbenika za potrebe škola na talijanskom jeziku.

Centar za povijesna istraživanja u Rovinju bavi se povijesnim, sociološkim i kulturološkim istraživanjima. Vlada Republike Hrvatske iz Državnog proračuna sufinancira 70% plaće za 10 djelatnika Centra. Centar djeluje već 30 godina, a od 1996. godine knjižnica Centra ima status Depozitne biblioteke Vijeća Europe.

Talijanska drama profesionalna je kazališna ustanova pripadnika talijanske nacionalne manjine koja djeluje pri Narodnom kazalištu „Ivan Zajc“ u Rijeci, a u njenom su sastavu tri ansambla, opera, balet i drama.

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske svake godine se izdvajaju sredstva za programe četiri nevladine udruge talijanske nacionalne manjine za ostvarivanje programa informiranja, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. U 2017. godini iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine osigurana su sredstva u iznosu od 6.300.000 kuna. Pored navedenih programa Talijanskoj uniji, Rijeka, Talijanskoj drami, Rijeka i Centru za povijesna istraživanja, Rovinj financijski su pomagani i programi koji proizlaze iz bilateralnog ugovora s Talijanskom Republikom. Ti programi su od posebnog značaja za čitavu nacionalnu manjinu jer doprinose poticanju suradnje i zajedništva između pripadnika talijanske nacionalne manjine.

Interese talijanske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnik Furio Radin, koji je i član Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga nacionalnih manjina.