Slovaci

U 2011. godini popisano je 4.753 pripadnika slovačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Najviše Slovaka živi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba.
 
Prema Zakonu o udrugama (N.N. br. 70/97 i 106/97) registrirana je zajednička udruga slovačke nacionalne manjine:
 
  • Savez Slovaka, sa sjedištem u Našicama, Trg Izidora Kršnjavog 5, upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 3. srpnja 1998. godine (prethodno upisan u Registar udruženja građana Republike Hrvatske 26. lipnja 1992. godine pod nazivom Matica Slovačka u Republici Hrvatskoj).
 
Pripadnici slovačke nacionalne manjine izdvojili su se iz Saveza Čeha i Slovaka u lipnju 1992. godine i registrirali vlastitu nevladinu udrugu Maticu slovačku, sa sjedištem u Našicama. Matica slovačka je 1998. godine promijenila naziv u Savez Slovaka.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Savez Slovaka se financijski pomaže program informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizama i kulturnih manifestacija.
 
Program informiranja i izdavaštva Savez Slovaka ostvaruje izdavanjem mjesečnog lista „Pramen“ na slovačkom jeziku i tiskanjem više naslova knjiga o slovačkoj kulturi i povijesti doseljavanja Slovaka u Hrvatsku.
 
Program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija ostvaruju se u okviru 14 matica Slovaka u Josipovcu, Jelisavcu, Markovcu Našičkom, Iloku, Zagrebu, Našicama, Rijeci, Osijeku, Međuriću, Lipovljanima, Jurjevcu Punitovačkom, Soljanima, Zokovom Gaju, Radošu, Miljevcima i Jakšiću. Od kulturnih manifestacija najpoznatije smotra slovačkog folklora, dječja smotra slovačkog folklora, festival slovačke pjesme, Međunarodna smotra folklora u Detvi, Dani slovačke kulture, kulturno-književne manifestacije te večeri božičinih i novogodišnjih običaja Slovaka. Značajne aktivnosti provode se u Slovačkom centru za kulturu u Našicama.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske  putem Savjeta za nacionalne manjine u 2017. godini  raspoređeno je za udruge slovačke nacionalne manjine ukupno 1.255.000 kuna za ostvarivanje programa kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Za programe udruga slovačke nacionalne manjine osigurana su sredstva i putem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u iznosu od 500.000 kuna. Savezu Slovaka su osigurana  i sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu od 350.000 kuna.
 
Interese češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru predstavlja zastupnik Vladimir Bilek, koji je i član Savjeta za nacionalne manjine, te sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje djeluju na području Republike Hrvatske. Pripadnici slovačke nacionalne manjine imaju svog predstavnika u Savjetu za nacionalne  manjine.